تاریخ نظریه : 1397/11/17
شماره نظریه: 7/97/3053

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 

درفرضی که زوجه، قیم فرزند صغیر شوهر متوفی باشد، چنانچه صغیر مزبور را نیز به عنوان وارث متوفی، طرف دعوای مطالبه مهریه خود قرار دهد ، باید از قیمومت استعفا کند ومراتب را با ذکر علت به اداره امور سرپرستی صغار و محجورین یا دادستان اعلام کند تا با تعیین قیم دیگری برای صغیر، بتواند به طرفیت قیم جدید مبادرت به طرح دعوای مذکور نماید.

مطلب مرتبط :  آیا زوجه میتواند از بذل مهریه رجوع کند؟