تاریخ نظریه : 1395/10/25
شماره نظریه: 2729/95/7

استعلام:

چنانچه زوج به حبس مثلا 5 سال یا بیشتر محکوم گردد و بعد از دو سال یا سه سال شامل عفو شده و آزاد گردد آیا زوجه می تواند به استناد اینکه محکوم به حبس 5 سال یا بیشتر شده و به جهت تخلف از بند 6 سند نکاحیه تقاضای طلاق نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در خصوص وکالت موضوع بند 6 سند نکاحیه، درخواست زوجه دائر بر تجویز اعمال وکالت، با لحاظ عبارت «حکم مجازات در حال اجرا باشد» مندرج در ذیل این بند، باید زمانی تقدیم شود که حکم در حال اجرا است و در فرض سؤال که به دلیل «عفو» اجرای حکم خاتمه یافته است، موجبی قانونی برای پذیرش این درخواست وجود ندارد./

مطلب مرتبط :  تفویض وکالت اعطایی از سوی زوج به وکیل دادگستری برای قرار گرفتن در جایگاه خوانده