عنوان: لزوم مناسب بودن نام جدید در تغییر نام

پیام: در دعوای تغییر نام، نام جدید باید مناسب بوده و نسبت به نام قبلی ترجیحی داشته باشد و صرف اشتهار به نام دیگر و همچنین حق انتخاب نام نمی تواند مجوزی برای پذیرش تغییر نام باشد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۵۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۰/۱۸
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان ع.د. به طرفیت خوانده اداره ثبت احوال تهران به خواسته تغییر نام از ع. به ش. در سند سجلی شماره ۳۵۰۱ دادگاه. از توجه به اظهارات طرفین و اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود به استشهادیه ای استناد نموده و هر چند نام کوچک خواهان از اسامی معروف و متداول در جامعه و برگرفته از فرهنگ اصیل اسلامی می باشد، ولی حق درخواست تغییرنام از حقوق مدنی است که بر اساس حکم صریح ماده ۹۵۸ قانون مدنی، هر انسانی از حقوق مدنی متمتع خواهد بود و داشتن نام مناسب و مورد علاقه و حق تعیین آن یکی از همین حقوقی می باشد که خواهان اهلیت اعمال این حق را دارا می باشد، لذا دادگاه با توجه به مراتب، دعوی خواهان را ثابت و موجه تشخیص، حکم به الزام اداره خوانده به تغییرنام از ع. به ش. در سند سجلی شماره ۳۵۰۱ را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امرائی فرد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

موضوع تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال تهران از دادنامه شماره ۹۱۰۷۴۹ مورخ ۲۵/۷/۹۱ شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به تغییر نام تجدیدنظرخوانده از ع. به ش. ملزم شده است. با بررسی پرونده تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد است که صرف اشتهار به نام پیشنهادی و حق تمتع از انتخاب نام برای اثبات ادعا کفایت نمی کند و نام پیشنهادی باید مناسب باشد. نام پیشنهادی نام پرنده است و ترجیح آن به نام فعلی ترجیح بلا مرجح است و دادنامه تجدیدنظرخواسته که بدون لحاظ مبنای مذکور صادر شده است، مخدوش تشخیص و مستنداً به صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض آن حکم به رد دعوی نخستین صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکایی ـ حمیدی