تاریخ نظریه : 1397/05/03
شماره نظریه: 7/97/119

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه زوجه مهریه خود را به نرخ روز و بر اساس شاخص بانک مرکزی مطالبه نماید، مبلغ خواسته (مهریه به نرخ روز) ملاک صلاحیت شورای حل اختلاف است.

مطلب مرتبط :  مطالبه مهریه از متوفی بلاوارث به طرفیت مدیر تسویه