عنوان: محدودیت در تغییر نام

پیام: اگر نام مندرج در سند سجلی، جزء نام های نیکو باشد، دارنده سند نمی تواند تقاضای تغییر نام نماید.

شماره دادنامه قطعی :
9209970220101524
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/11/06
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در مورد دعوی م.ص. علیه ثبت احوال. به خواسته تغییر نام از م. به م. نظر به اینکه نام م. از اسماء مستحسن و متداول می باشد و به صرف سلیقه اشخاص نمی توان اسناد سجلی را تغییر داد و با عنایت به دفاعیات موجه اداره خوانده خواسته خواهان غیرموجه تشخیص داده می شود و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بیحقی دعوی خواهان صادر و اعلام می شود این رأی حضوری ظرف بیست روز قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یعقوبی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. به طرفیت اداره ثبت احوال. نسبت به دادنامه شماره 92000751 مورخه 15/8/92 صادره از شعبه 149 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر بیحقی دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تغییر نام از م. به م. صادر گردیده وارد و موجه نیست و رأی صادره صحیح و خالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و تقاضای تجدیدنظرخواهی مطروحه انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مقیده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و دادنامه یادشده با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادرشده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با ذکر این موضوع که درخواست تغییر نام به م. بوده که اشتباهاً م. ذکر گردیده نتیجتاً دادگاه با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را طبق ماده 358 قانون مرقوم تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی

مطلب مرتبط :  وکالت بلاعزل ضمن عقد خارج لازم