عنوان: مخفی کردن ازدواج قبلی و تدلیس در ازدواج

پیام: پنهان کردن این که زوجه قبلاً دارای همسر بوده، لیکن بدون برقراری رابطه زناشویی از وی جدا شده است، تدلیس در ازدواج نمی¬باشد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۰۱۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۰۶/۰۱
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای (الف. م.) فرزند (الف.) با وکالت آقای (د. الف.) به طرفیت خانم (ع. خ.) فرزند (ع.) به خواسته فسخ نکاح به دلیل تدلیس زوج بدین توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی بیان نمود که مدت چهار ماه پیش با خوانده ازدواج دائم نموده و پس از عقد متوجه شده¬ام که مشارٌالیها دارای همسر بوده که خود را باکره معرفی کرده و باعث تدلیس در ازدواج شده است و بعداً در جهت اثبات ادعای خود به پرونده کلاسه ۸۶/۲۵۷/۲۸۷ استناد نموده است. نظر به اینکه تنها دلیل خواهان پرونده کلاسه فوق¬الذکر بوده که در آن زوجه حسب دادنامه شماره ۳۳۷ مورخ ۲۵/۲/۸۶ صادره از شعبۀ از ۲۵۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران  در زمان طلاق باکره بوده و بر این اساس صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع بائن غیر مدخوله صادره شده است، لذا با توجه به اینکه خواهان هیچ دلیل و مدرک محکمه-پسندی در جهت اثبات ادعای خود مبنی بر باکره نبودن زوجه و انجام تدلیس ابراز نداشته است، لذا دادگاه دعوی وی را وارد ندانسته و با استناد به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید. النهایه رأی صادره حضوری محسوب و حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می¬باشد.
رئیس شعبۀ ۲۸۰ دادگاه خانواده تهران – عـلـیـپـور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف. م.) با وکالت آقای (د. الف.) به طرفیت خانم (ع. خ.) از دادنامه شماره ۶۰۰۳۴۴ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۱ شعبۀ محترم ۲۸۰ دادگاه خانواده، که به موجب آن حکم بر بطلان ادعای زوج با خواسته فسخ نکاح و به شرح استدلال به عمل آمده از سوی دادگاه بدوی و با لحاظ محتویات پرونده، از جمله دادنامه مربوط به صدور گواهی عدم امکان سازش زوجه و همسر سابق او صادر گردیده وارد نمی-باشد؛ زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه بدوی و نیز مستندات آن صحیح می¬باشد و وکیل تجدیدنظرخوانده ، دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده؛ لذا بنا به مراتب، دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۷۹، ضمن رد، اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ¬عنه را عیناً تأیید می¬نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۸ و ۳۹۷ قانون فوق¬الذکر ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ دادنامه، قابل فرجام¬خواهی در مرجع محترم دیوان¬عالی کشور خواهد بود و حضوری است.
رئیس شعبۀ ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران –  مستشار دادگاه
 اصلانی-  علی احمدی