عنوان: مرجع رسیدگی به دعوای ابطال اسناد سجلی بیگانگان

پیام: رسیدگی به دعوای ابطال اسناد سجلی بیگانگان در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال است.


مستندات: بند 3 ماده 3 قانون ثبت احوال

شماره دادنامه قطعی :
9209970908900498
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/08/14
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

اداره ثبت احوال علی آباد کتول به طرفیت ف. ، ح. ، ز. ، الف. همگی به شهرت ش. فرزندان ص. دادخواست ابطال اسناد سجلی آنان به لحاظ افغانی بودن تقدیم دادگاه عمومی علی آباد کتول نموده که در شعبه اوّل به کلاسه 920027 ثبت و خانم ف.و. به عنوان وکیل خواندگان لایحه داده است و در جلسه مورخ 2/5/92 دادگاه اظهارات خود را بیان داشته و نماینده خواهان نیز خواسته را توضیح داده است. دادگاه متعاقباً به موجب دادنامه شماره 444ـ 5/5/92 به استناد بند 3 ماده 3 قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت حل اختلاف ثبت احوال صادر و پرونده را برای تشخیص مرجع صلاحیت دار به دیوان عالی کشور ارسال نموده که در تاریخ 5/6/92 به این شعبه ارجاع شده است.
هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و انجام مشاوره به شرح ذیل رأی صادر می نماید:

 

رأی شعبه دیوان عالی کشور

مستنداً به بند 3 ماده 3 اصلاحی 18/10/63 از قانون ثبت احوال، ابطال اسناد سجلی بیگانگان در صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال است بدیهی است به استناد ماده 4 همین قانون تصمیم هیأت مزبور با اعتراض ذی نفع قابل رسیدگی در دادگاه می باشد. لذا صدور قرار عدم صلاحیت دراین باره از سوی شعبه اوّل دادگاه عمومی علی آباد کتول موجّه است در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده از طریق همان دادگاه به مرجع یادشده ارسال می گردد.
رئیس شعبه 5 دیوان عالی کشور ـ مستشار
معینی ـ کریم زاده

مطلب مرتبط :  مرجع رسیدگی به دعوای تغییر نام کوچ