عنوان: مرجع رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامه

پیام: مرجع صلاحیت دار رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامه جهت درج تاریخ صحیح تولد اداره ثبت احوال است.


مستندات: ماده 3 قانون ثبت‌احوال ـ ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970907800618
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/11/02
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

اوراق پرونده حکایت دارد که ک.ر. دادخواستی به طرفیت ثبت احوال رودسر به خواسته ابطال شناسنامه با تاریخ 8/2/1322 و صدور شناسنامه با تاریخ 8/2/1326 به دادگاه رودسر تقدیم داشته که جهت رسیدگی به شعبه سوم ارجاع شده است. دادگاه حکم صادر کرده است ولی شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان گیلان پس از بررسی پرونده به شرح دادنامه 000548-9/5/1392 رسیدگی به موضوع را به استناد ماده 3 قانون ثبت احوال در صلاحیت اداره ثبت احوال رودسر دانسـته است. بر این اساس از خود نفی صلاحیت نموده و با صالح دانستن مرجع مذکور، پرونده را در اعمال ماده 28 ق.آ.د.م به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع گردید.
هیأت شعبه تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش عضو ممیّز، و اوراق پرونده، مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

 

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به خواسته خواهان، محتویات پرونده و استدلال دادگاه، قرار عدم صلاحیت شماره 000548 مورخ 9/5/92 صادره از شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان گیلان خالی از ایراد می باشد. علی هذا قرار، تأیید و پرونده اعاده می گردد.
رئیس شعبه 18 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
احمدی ـ عمرانی

مطلب مرتبط :  تکلیف دادگاه درخصوص حقوقِ مالیِ زوجه در دعوای طلاق