عنوان: مرجع رسیدگی به دعوای الزام به صدور شناسنامه

پیام: رسیدگی به دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه فرزند مشترک، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.


مستندات: ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ـ مواد ۱ و ۳۵ قانون ثبت احوال

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۴۲۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۴/۰۵
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان با وکالت آقای ن.م. به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه برای فرزند مشترک به نام ن. به تاریخ تولد ۲/۶/۸۹ نظر به این که به موجب دادنامه شماره ۹۰/۸۵ شعبه ۲۴ دادگاه محترم تجدیدنظر تهران حکم به اثبات نسب فرزند دختر به طرفین دعوی صادر گردیده است لذا با توجه به این که داشتن سند سجلی حق طبیعی هر فرد ایرانی است که برخوردار از حقوق اجتماعی گردد فلذا دادگاه به استناد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی و مواد یک و سی و پنچ قانون ثبت احوال نظر به دفاعیات نماینده حقوقی خوانده که صدور شناسنامه را از وظایف ذاتی آن اداره دانسته است حکم به الزام خوانده به صدور شناسنامه و سند سجلی با تاریخ تولد ۲/۶/۸۹ به نام ن. نام پدر س.ج. و مادر م.س. صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر است.
رئیس شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کریمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال مرکزی تهران به طرفیت خانم م.س. نسبت به دادنامه شماره ۸۵۹ مورخ۲۰/۹/۹۰ شعبه ۲۴ دادگاه عمومی تهران که به شرح آن حکم بر الزام تجدیدنظرخواه به صدور شناسنامه و سند سجلی به نام ن. صادر گردیده است با توجه به این که صدور شناسنامه از وظایف ذاتی و تکالیف قانونی تجدیدنظرخواه می باشد و مطابق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری شکایت افراد علیه ادارات دولتی در دیوان مزبور قابلیت طرح و رسیدگی را دارد لذا نظر به مراتب مزبور مستنداً به مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ و ۳۵۲ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم صلاحیت به اعتبار دیوان عدالت اداری را صادر و اعلام می نماید. مقرر می شود دفتر پرونده پس از کسر از آمار به مرجع ذی صلاح فوق الذکر ارسال گردد.
رئیس شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خیری ـ صوفی