عنوان: مرجع رسیدگی به دعوای صدور شناسنامه

پیام: رسیدگی به دعوای صدور شناسنامه، در صلاحیت اداره ثبت احوال است.


مستندات: رأی وحدت رویه شماره 658 ـ 20/1/1381 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

شماره دادنامه قطعی :
9209970906100402
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/04/29
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی زاهدان پرونده کلاسه 900939 موضوع دعوی آقای ع.م.س. و خانم ش.س. به طرف اداره ثبت احوال زاهدان به خواسته صدور شناسنامه را که قبلاً طیّ دادنامه 663 ـ /90 ـ 18/7/1390 با صدور قرار عدم صلاحیت به دیوان عدالت اداری ارسال نمود و شعبه 26 دیوان عدالت اداری نیز پرونده مذکور را که به کلاسه 901642 آن شعبه ثبت شده بود با نفی صلاحیت به شایستگی دادگاه مذکور جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرد و برابر دادنامه شماره 520 ـ /91 ـ 31/5/1391 شعبه اول دیوان عالی کشور با تأیید دادگاه عمومی حقوقی زاهدان حل اختلاف گردید این بار با صدور قرار عدم صلاحیت پیرو دادنامه شماره : 103 ـ /92 ـ 16/2/1392 به شایستگی اداره ثبت احوال زاهدان جهت تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال کرد که پس از ثبت به کلاسه بالا به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با بررسی کلیه اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز در مورد دعوی مذکور نظر به اینکه صدور شناسنامه برابر مقررات قانونی ثبت احوال در وظیفه اداره مذکور است و قرار عدم صلاحیت یادشده نیز به استناد قانون یادشده و رأی وحدت رویه شماره 658 ـ 20/1/1381 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده است بنا به مراتب و به استناد مقررات ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رأی به تأیید قرار مذکور صادر می گردد.
مستشاران شعبه 1 دیوان عالی کشور
حیدری قاسمی ـ کیقبادی

مطلب مرتبط :  حدود اختیارات دادگاه در رسیدگی به دعوای حجر