عنوان: مرجع رسیدگی به دعوای صدور شناسنامه

پیام: رسیدگی به دعوای صدور شناسنامه، در صلاحیت اداره ثبت احوال است.


مستندات: رأی وحدت رویه شماره ۶۵۸ ـ ۲۰/۱/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۴۰۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۴/۲۹
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی زاهدان پرونده کلاسه ۹۰۰۹۳۹ موضوع دعوی آقای ع.م.س. و خانم ش.س. به طرف اداره ثبت احوال زاهدان به خواسته صدور شناسنامه را که قبلاً طیّ دادنامه ۶۶۳ ـ /۹۰ ـ ۱۸/۷/۱۳۹۰ با صدور قرار عدم صلاحیت به دیوان عدالت اداری ارسال نمود و شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری نیز پرونده مذکور را که به کلاسه ۹۰۱۶۴۲ آن شعبه ثبت شده بود با نفی صلاحیت به شایستگی دادگاه مذکور جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرد و برابر دادنامه شماره ۵۲۰ ـ /۹۱ ـ ۳۱/۵/۱۳۹۱ شعبه اول دیوان عالی کشور با تأیید دادگاه عمومی حقوقی زاهدان حل اختلاف گردید این بار با صدور قرار عدم صلاحیت پیرو دادنامه شماره : ۱۰۳ ـ /۹۲ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ به شایستگی اداره ثبت احوال زاهدان جهت تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال کرد که پس از ثبت به کلاسه بالا به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با بررسی کلیه اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز در مورد دعوی مذکور نظر به اینکه صدور شناسنامه برابر مقررات قانونی ثبت احوال در وظیفه اداره مذکور است و قرار عدم صلاحیت یادشده نیز به استناد قانون یادشده و رأی وحدت رویه شماره ۶۵۸ ـ ۲۰/۱/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده است بنا به مراتب و به استناد مقررات ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ رأی به تأیید قرار مذکور صادر می گردد.
مستشاران شعبه ۱ دیوان عالی کشور
حیدری قاسمی ـ کیقبادی