عنوان: مزاحمت تلفنی از طرف زوج

پیام: ایجاد جرم مزاحمت تلفنی به وسیله تلفن همراه از طرف زوج برای زوجه امکان پذیر است.


مستندات: ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1370 ـ مواد 608، 641 و 642 قانون مجازات اسلامی 1375

شماره دادنامه قطعی :
9209970221900108
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/02/04
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. به وکالت از آقای ت.ی. نسبت به دادنامه شماره 1119 مورخ 11/11/91 که در مقام واخواهی از دادنامه شماره 1071 مورخ 27/10/91 شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران اصدار یافته و مبنی بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه از اتهام ترک انفاق به تحمل 5 ماه حبس تعزیری و از اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی و فحاشی (با اعمال موضوع تعدد معنوی جرم) به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بوده با ملاحظه لایحه اعتراضیه تقدیمی و با توجه به محتویات و مستندات موجود و اظهارات اخذ شده نظر به اینکه دادنامه صحیحاً و در راستای مقررات اصدار یافته و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل موجهی که موجبات نقض آن را فراهم نماید ارائه نگردیده است، لذا به استناد بندالف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض، دادنامه معترضٌ عنه تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی

مطلب مرتبط :  اصل عدم انفاق توسط زوج