عنوان: مزاحمت تلفنی از طرف زوج

پیام: ایجاد جرم مزاحمت تلفنی به وسیله تلفن همراه از طرف زوج برای زوجه امکان پذیر است.


مستندات: ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ـ مواد ۶۰۸، ۶۴۱ و ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۱۰۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۲/۰۴
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. به وکالت از آقای ت.ی. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۱۹ مورخ ۱۱/۱۱/۹۱ که در مقام واخواهی از دادنامه شماره ۱۰۷۱ مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ شعبه ۱۱۷۳ دادگاه عمومی جزایی تهران اصدار یافته و مبنی بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه از اتهام ترک انفاق به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری و از اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی و فحاشی (با اعمال موضوع تعدد معنوی جرم) به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بوده با ملاحظه لایحه اعتراضیه تقدیمی و با توجه به محتویات و مستندات موجود و اظهارات اخذ شده نظر به اینکه دادنامه صحیحاً و در راستای مقررات اصدار یافته و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل موجهی که موجبات نقض آن را فراهم نماید ارائه نگردیده است، لذا به استناد بندالف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض، دادنامه معترضٌ عنه تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی