عنوان: مزاحمت تلفنی زوج برای زوجه

پیام: مزاحمت تلفنی زوج برای زوجه فاقد وصف کیفری است.

شماره دادنامه قطعی :
9309970221400788
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/06/18
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ج.ج. فرزند ص.، 39 ساله، آزاد به قید معرفی کفیل، دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی و ارسال پیامک های توهین آمیز موضوع شکایت خانم س.ب. به شرح منعکس در پرونده؛ با عنایت به شکایت شاکی خصوصی، تحقیقات معموله از ناحیه دادسرا اقرار تلویحی و دفاعیات ناموجه متهم و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران بزهکاری وی در نظر دادگاه محرز است، علی هذا مستنداً به مواد 608 و 641 قانون مجازات اسلامی دادگاه نامبرده را با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 از بابت ایجاد مزاحمت تلفنی به تحمل شش ماه حبس و از بابت توهین با ارسال پیامک به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شقاقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ج. با وکالت آقای م.م. نسبت به دادنامه 161 مورخ 31/02/93 صادره از شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام مزاحمت تلفنی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و به اتهام ارسال پیامک های توهین آمیز موضوع شکایت خانم س.ب. به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است؛ با عنایت به دادنامه شماره 363 مورخ 24/03/93 صادره از شعبه 272 دادگاه خانواده که زوجیت اصحاب دعوی تا تاریخ 90/12/92 محرز شده و در زمان طرح شکایت ((09/11/92)) هنوز رابطه زوجیت برقرار بوده بر فرض صحت تماس تلفنی آنان مزاحمت تحقق پیدا نمی کند مضافاً این که دلیل کافی بر ایجاد مزاحمت اقامه نشده است، فلذا ضمن نقض این قسمت از دادنامه ((مزاحمت تلفنی)) مستنداً به شق یک بند ب ماده 257 و ماده 177 همان حکم بر برائت تجدیدنظرخواه در این خصوص صادر و اعلام می گردد. و در خصوص اتهام دیگر دایر بر ارسال پیامک اهانت آمیز چون اعتراض مؤثر و موجه از ناحیه تجدیدنظرخواه مطرح نشده دادنامه تجدیدنظرخواسته با رعایت مقررات قانونی بدون ایراد و اشکال اساسی اصدار یافته است ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این خصوص نتیجتاً دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نیک نژاد ـ تیموری

مطلب مرتبط :   تأثیر هدیه دادن زوج به زوجه در تحقق بزه ترک انفاق