عنوان: مصادیق جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه

پیام: اطلاق جواهر به عنوان جهیزیه خارج از مفهوم عرفی جهیزیه است و لذا دعوی استرداد جهیزیه در این باره مردود است، هر چند که در سیاهه جهیزیه جواهرات به عنوان جهیزیه قید شده باشد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۶۶۷
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۰/۲۴
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ح.ن.، فرزند م. با وکالت آقای ح.پ. به طرفیت آقای ع.ب.، فرزند ح. به خواسته استرداد جهیزیه. نظر به استماع اظهارات طرفین و تحقیقات معموله و لوایح تقدیمی از آنجا که در خصوص استرداد جهیزیه موضوع صورت مجلس سیاهه که طی لایحه ۲۵/۶/،۹۰ خواهان مسترد داشته، لیکن نسبت به سرویس طلا و لوازم منزل که شامل ماکروفر ال.جی و ماشین ظرف شوئی به عنوان الباقی جهیزیه مدعی بوده صرف نظر از آنکه اطلاق جواهرات به عنوان جهیزیه خارج از مفهوم عرفی بوده و نوعاً نیز در اختیار زوجه قرار دارد و مطلعین نیز به طور ضمنی، امر را نیز تائید داشته اند و دیگر آنکه دو قلم لوازم منزل اخیر نیز جزء سیاهه جهیزیه نبوده که در اصل آن نیز محل بحث و تردید بوده و در فرض اثبات نیز مطالعه آن به عنوان جهیزیه وجاهتی نداشته و به طور مستقل قابل مطالبه خواهد بود؛ لهذا دادگاه خواسته ایشان نسبت به جواهرات و لوازم اخیر محمول بر صحت ندانسته و حکم به رد دعوی مطروحه در این خصوص و در مورد [لوازم] بدوی نیز نظر به [اینکه] اقرار وکیل خواهان مبنی بر تحویل اقلام حاصل گردیده، قابلیت استماع را ندارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل طرح و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه ۲۶۰ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ قانعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ح.ن. با وکالت آقای ح.پ. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره ۰۸۳۱۱۱۱ ـ ۲۴/۸/۹۱ صادره از شعبه ۲۶۰ دادگاه عمومی خانواده که بر رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته استرداد جهیزیه اشعار دارد، وارد نیست. زیرا رأی تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی باشد. تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده، لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. تجدیدنظرخواه چنانچه ادعایی در مورد طلا آلات و اقلامی از وسایل دارد، می تواند دادخواست لازم به محاکم حقوقی تقدیم نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

 معنوی ـ مدنی