عنوان: مصادیق سلب حضانت

پیام: عدم پرداخت نفقه فرزند و عدم استفاده از حق حضانت برای یک مدت، موجب سلب حق حضانت نمی شود.


مستندات: ماده ۱۱۷۳ اصلاحی قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۷۱۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۵/۰۵
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای ک.گ. با وکالت خانم ص. به طرفیت خانم ر.الف. با وکالت آقای ف. به خواسته صدور حکم به حضانت فرزندش به نام ع. ۱۱ ساله. توضیحاً که خواهان خواسته ای به شرح مذکور مطرح کرده است و اعلام کرده است که فرزند موکلش، ۱۱ ساله است و قانوناً بعد از ۷ سالگی حضانت با پدر است. وکیل خوانده در دفاع خود به سابقه اعتیاد زوج که صورت جلسه شده است و اختیار همسر دوم و داشتن فرزند از همسر دوم که منجر به بروز اختلاف و درگیری با فرزند اولش می گردد، تحت فشار قرار دادن زوجه برای بذل مهریه و … استناد کرده و تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است. دادگاه با بررسی اظهارات طرفین و وکلای آن ها و اینکه خواهان اگر در حضانت فرزندش صادق بوده است، بعد از ۷ سالگی اقدام می کرد نه بعد از ۱۱ سالگی و اینکه دلیلی بر پرداخت نفقه از طرف پدر در طول این مدت برای فرزندش وجود ندارد، پدر را فاقد صلاحیت لازم برای حضانت فرزندش تشخیص داده و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ خادمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ک.گ. با وکالت خانم م.ص. از دادنامه شماره ۰۰۱۰۶ مورخه ۲/۲/۹۲ شعبه محترم چهارم دادگاه خانواده اسلامشهر که به موجب آن درخصوص دعوی مطروحه ایشان با وکالت مشارالیها به طرفیت خانم ر.الف. با وکالت آقای ف. به خواسته حضانت فرزند مشترک ع. ۱۱ ساله در پرونده کلاسه ۹۱/۴/۲۳۷۱ حکم به بطلان دعوی تصدیر گردیده، وارد است. زیرا موارد رد حضانت و عدم صلاحیت پدر برای حضانت فرزندش همان است که ماده ۱۱۷۳ اصلاحی قانون مدنی احصاء شده و زاید بر آن متصور نیست. به اضافه اینکه عدم استفاده از حق در زمانی موجب سلب آن حق در زمان دیگر نیست. همچنین عدم پرداخت نفقه فرزند، با فرض صحت، موجب سلب حق حضانت نمی شود. بنا به مراتب، دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض عنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده، با استناد به صدور ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲/۱/۷۹ در امورمدنی، آن را نقض و حکم به حضانت فرزند مشترک توسط پدر با حق ملاقات مادر در هفته ۴۸ ساعت، ترجیحاً ایام آخر هفته صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.
رئیس شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلانی ـ نحوی