عنوان: مصداق تدلیس در ازدواج

پیام: ابتلا به بیماری صرع، مصداق تدلیس در ازدواج نیست.


مستندات: ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۳۸۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۳/۲۷
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای ح.ج. فرزند ب. علیه ۱. ف.ش. فرزند ق.، فاقد شهرت، ۲۰ ساله، اهل کرج، مقیم سراسیاب، فاقد سابقه کیفری و با معرفی کفیل آزاد ۲. ق.ش. فرزند ب.، فاقد شهرت، ۵۰ ساله، اهل قوچان، مقیم سراسیاب، فاقد سابقه کیفری و با معرفی کفیل آزاد با وکالت آقای ک.ب. ۳. ز.ب. فرزند غ.، ۴۶ ساله، اهل قوچان، مقیم سراسیاب، فاقد سابقه کیفری، با معرفی کفیل آزاد، دایر بر مشارکت در فریب در ازدواج؛ با توجه به محتویات پرونده نظر به این که شاکی طی صورت جلسه ۲/۱۱/۹۲ اعلام کرده است ۲۳/۴/۹۰ خانم ف.ش. را به عقد دائم خود درآورده است که پس از ۲ سال یعنی ۱۳/۱/۹۲ متوجه شد ایشان دارای بیماری صرع می باشد و این اتفاق یک بار در مورخه ۱۳/۱/۹۲ رخ داده است که حسب استعلام از پزشک معالج وی ایشان تحت درمان و تحت مداوا بودن وی را گواهی کرده اند. حال نظر به این که بیماری صرع از بیماری های لاعلاج نبوده است و حتی از موارد ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی که از موارد فسخ نکاح هم نمی باشد و عرفاً قابل درمان است و از موارد مصرحه در ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و حتی از شمول از قبیل آن موارد هم نمی گنجد، مع ذالک به نظر این دادگاه فریب در ازدواج محرز نیست، لهذا مستند اً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی به لحاظ عدم احراز وقوع بزه حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض در یکی از محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ملارد ـ امرجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض آقای ح.ج. نسبت به دادنامه ۹۰۲ مورخ ۲/۱۱/۹۲ صادر شده از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ملارد که به موجب آن تجدیدنظرخواندگان ۱- ف.ش. ۲- ق.ش. از اتهام فریب در ازدواج موضوع شکایت تجدیدنظرخواه برائت حاصل نموده اند؛ با توجه به این که اعتراض مؤثر و موجه از ناحیه تجدیدنظرخواه مطرح نشده که موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید و دادنامه نیز از حیث رعایت مقررات قانونی بدون ایراد و اشکال اساسی اصدار یافته است، فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نیک نژاد ـ تیموری