عنوان: مصداق تدلیس در ازدواج

پیام: ابتلا به بیماری صرع، مصداق تدلیس در ازدواج نیست.


مستندات: ماده 646 قانون مجازات اسلامی 1375

شماره دادنامه قطعی :
9309970221400381
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/03/27
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای ح.ج. فرزند ب. علیه 1. ف.ش. فرزند ق.، فاقد شهرت، 20 ساله، اهل کرج، مقیم سراسیاب، فاقد سابقه کیفری و با معرفی کفیل آزاد 2. ق.ش. فرزند ب.، فاقد شهرت، 50 ساله، اهل قوچان، مقیم سراسیاب، فاقد سابقه کیفری و با معرفی کفیل آزاد با وکالت آقای ک.ب. 3. ز.ب. فرزند غ.، 46 ساله، اهل قوچان، مقیم سراسیاب، فاقد سابقه کیفری، با معرفی کفیل آزاد، دایر بر مشارکت در فریب در ازدواج؛ با توجه به محتویات پرونده نظر به این که شاکی طی صورت جلسه 2/11/92 اعلام کرده است 23/4/90 خانم ف.ش. را به عقد دائم خود درآورده است که پس از 2 سال یعنی 13/1/92 متوجه شد ایشان دارای بیماری صرع می باشد و این اتفاق یک بار در مورخه 13/1/92 رخ داده است که حسب استعلام از پزشک معالج وی ایشان تحت درمان و تحت مداوا بودن وی را گواهی کرده اند. حال نظر به این که بیماری صرع از بیماری های لاعلاج نبوده است و حتی از موارد ماده 1123 قانون مدنی که از موارد فسخ نکاح هم نمی باشد و عرفاً قابل درمان است و از موارد مصرحه در ماده 646 قانون مجازات اسلامی 1375 و حتی از شمول از قبیل آن موارد هم نمی گنجد، مع ذالک به نظر این دادگاه فریب در ازدواج محرز نیست، لهذا مستند اً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی به لحاظ عدم احراز وقوع بزه حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض در یکی از محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد ـ امرجی

مطلب مرتبط :  تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض آقای ح.ج. نسبت به دادنامه 902 مورخ 2/11/92 صادر شده از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد که به موجب آن تجدیدنظرخواندگان 1- ف.ش. 2- ق.ش. از اتهام فریب در ازدواج موضوع شکایت تجدیدنظرخواه برائت حاصل نموده اند؛ با توجه به این که اعتراض مؤثر و موجه از ناحیه تجدیدنظرخواه مطرح نشده که موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید و دادنامه نیز از حیث رعایت مقررات قانونی بدون ایراد و اشکال اساسی اصدار یافته است، فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نیک نژاد ـ تیموری