عنوان: مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت در فرض حضور خادم

پیام: در صورت داشتنِ کارگر جهت انجام امور منزل، زوجه استحقاقی نسبت به اجرت المثل ایام زوجیّت ندارد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۹۷۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۶/۱۶
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ر.پ. با وکالت آقای م.ز. به طرفیت آقای م.ت. با وکالت آقای و.ک. به خواسته اجرت المثل ایام زندگی مشترک با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی خواهان و با توجه به اظهارات طرفین در جلسه دادرسی نظر به اینکه خواهان در طول زندگی مشترک کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده در منزل مشترک انجام داده و با عنایت به اینکه اصل بر عدم تبرع می باشد و با توجه به اینکه خوانده نیز دلیل کافی بر بی اعتباری خواسته خواهان ارائه نکرده و موضوع حسب ضرورت به کارشناسی ارجاع گردیده و نظریه کارشناسی نیز مصون از اعتراض طرفین باقیمانده است النهایه نظر به مراتب مذکوره دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و مادتین ۵۱۹ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده آقای م.ت. به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۵ ریال بابت اجرت المثل کارهای انجام گرفته در منزل مشترک توسط خواهان و نیز به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۱ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الزحمه وکیل وفق تعرفه قانونی و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۰۰ ریال دستمزد کارشناسی حق خواهان خانم ر.پ. صادر می نماید صدور اجرائیه منوط به تودیع مابقی هزینه دادرسی توسط خواهان می باشد. این رأی حضوری بوده ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۲۶۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران – اقدم

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ت. با وکالت آقای و.ک. به طرفیت خانم ر.پ. نسبت به دادنامه شماره ۹۳ -۳۱/۱/۹۳ اصداری از شعبه ۲۶۱ دادگاه حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت اجرت المثل ایام زندگی زناشویی محکوم شده است نظربه اینکه حسب صورت جلسه تنظیمی در این دادگاه و اظهارات طرفین زوجه صراحتاً اعلام کرده در بدو زندگی برای انجام کار منزل پول نمی خواستم و شوهرم به من دستور نداده که کارها را انجام دهم و خودم انجام داده ام و با عنایت به اینکه زوجین کارگر منزل دارند که اصولاً کارها را او انجام می دهد و با توجه به ماده ۳۳۶ و تبصره ذیل آنکه بیان می دارد زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده او بوده و عرفاً برای کارها اجرت المثل باشد و به دستور زوج انجام داده باشد… کارهای انجام و محاسبه نماید))علی هذا با توجه به مراتب و اظهارات طرفین دعوی خواهان را غیروارد تشخیص و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر ردّ دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فرهبد ـ علیمحمدی