عنوان: مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت پس از فوت زوج

پیام: امکان مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، پس از فوت زوج، در صورتی که دلیلی در جهت دستور زوج به زوجه جهت انجام کارهای منزل وجود نداشته باشد، ممکن نیست.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۷۰۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۴/۳۱
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقایان الف.الف. و ب.و. به وکالت از طرف خانم ز.ع. فرزند ح. به طرفیت وراث مرحوم خ.گ. به اسامی ۱- ع.گ. ۲-ر.گ.۳-الف. ۴-الف.ب. ۵-الف. ۶-گ. ۷-ش. ۸-ر. همگی با نام خانوادگی گ. و فرزندان مرحوم خ. به خواسته اجرت المثل ایام زندگی و الزام خواندگان به پرداخت آن، بدین شرح که وکیل خواهان اعلام داشته در طول ۱۸ سال زندگی مشترک، موکله در منزل شوهرش (مرحوم خ.گ.)، مورث خواندگان، کارهایی که جزء وظایف خاص زناشویی وی نبوده را انجام داده است و مطالبه دستمزد می نماید و به دنبال اظهارات خود اضافه نموده موکله از انجام چنین اموری، قصد تبرع نداشته است دادگاه با توجه به مراتب بالا و اینکه خواهان اظهار داشته من قصد تبرع نداشته ام و از طرفی به نظر دادگاه در این مورد اصل به عدم تبرع و عدم مجانیت عمل است و خواندگان با قبول نظریه کارشناسی، که مراتب نظریه کارشناسی وفق ماده ۶۹ قانون آ.د.م صورت گرفته و نامبردگان نتوانسته اند متبرعه بودن خواهان را ثابت نمایند لذا دادگاه با جلب نظر کارشناسی که نظریه وی مصون از هرگونه اعتراض طرفین باقی مانده بنابراین خواندگان را به استناد ماده ۳۳۶ قانون مدنی به پرداخت جمعاً به مبلغ یک صد و پنج میلیون ریال معادل (۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان) بابت اجرت المثل ایام زندگی زوجه از مورخ ۱۷/۵/۱۳۶۸ تا تاریخ ۱۴/۷/۸۶ (تاریخ فوت مورث) و پرداخت ۱۰۲۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. در ضمن صدور اجرائیه منوط به پرداخت۰۰۰/۰۳۰/۱ ریال مابه التفاوت هزینه دادرسی از ناحیه خواهان می باشد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۲ دادگاه خانواده اسلام شهر – یوسفی
رأی دادگاه
در خصوص واخواهی آقایان و خانم ها ۱-ع. ۲-ر. ۳-الف. ۴-الف. ۵-الف. ۶-گ. ۷-ش. ۸-ح. ۹-ر. همگی گ. و فرزندان خ. به طرفیت خانم ز.ع. فرزند ح. با وکالت آقایان الف.الف. و ب.و. نسبت به دادنامه شماره ۲۶۴۵/۹۰ که مرجع محترم تجدیدنظر پس از تجدیدنظرخواهی خواندگان اصلی آن را واخواهی تلقی نموده است نظر به اینکه معترضین هیچ گونه دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه گردد ارائه نکرده اند فلذا دادگاه ضمن ردّ واخواهی مستنداً به ماده ۳۰۵ و ۳۰۶ ق.آ.د.م. دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید و ابرام می نماید رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۲ دادگاه عمومی اسلام شهر ـ شریفی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ها و آقایان ۱- گ. ۲- ح. ۳- ر. ۴- الف. ۵- ع. ۶- ر. ۷- ش. ۸- الف. ۹- الف. شهرت همگی گ. فرزندان مرحوم خ. به طرفیت خانم ز.ع. با وکالت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۴۳۷ – ۷/۳/۹۰ که در تأیید دادنامه غیابی شماره ۲۶۴۵ صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی (خانواده) اسلام شهر، که حسب مفاد آن تجدیدنظرخواهان به پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی مورث خود با تجدیدنظر خوانده محکوم شده اند حکم بر ردّ واخواهی صادرشده است. اعتراض وارد است زیرا حسب تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی، برای اجرت المثل ۳ شرط لازم است اولاً کارهای انجام شده تبرعاً نباشد ثانیاً کارهایی که عرفاً خانم ها در منزل انجام می دهند و تبرعی است نباشد ثالثاً کارهای انجام شده توسط زوجه به دستور زوج باشد که با توجه به عرف جامعه ایرانی خانم ها که در معیت همسرشان زندگی می نمایند کارهای منزل را تبرعاً انجام می دهند ثانیاً زوج فوت نموده و دلیلی در جهت دستور وی به زوجه جهت انجام کارهای منزل وجود ندارد و اقرار فرزند زوج، برفرض صحت، دلیل بر اقرار زوج نخواهد بود زوجه در صورتی که مدعی اجرت المثل بوده باید در زمان حیات زوج مطالبه می گردیده است و وراث در قبال اجرت المثل زوجه مسئولیت قانونی ندارند. فلذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد این رأی قطعی است.
رییس شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فرهبد ـ علی محمدی