عنوان: مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت

پیام: عدم مطالبه اجرت المثل کارهای انجام شده در زندگی مشترک توسط زوجه در زمان زندگی ولو سالیان متمادی، ملازمه ای با قصد تبرع زوجه ندارد.


مستندات: تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1381

شماره دادنامه قطعی :
9209970222401432
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/08/29
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خانم ش.الف. به طرفیت آقای ر.ح. دایـر به مطالبــه اجرت المثل سنــوات زندگی مشتـرک با توجـه به محتویات پرونده و اینکه خواهان بعد از 4 سال که از زندگی مشترک می گذرد تقاضای مطالبه اجرت المثل را نموده است در حالی که اگر قصد دریافت آن را داشت حداقل به صورت سالیانه آن را دریافت می نمود ضمن اینکه زوجین از قید زوجیت هم رها نشده و زوج درخواست طلاق ندارد لذا دعوی خواهان وارد نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رئیس شعبه 249 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حسینی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی ش.الف. به طرفیت آقای ر.ح. نسبت به دادنامه شماره 01134 مورخ 3/7/1392 شعبه محترم 249 دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه0912 مبنی بر صدور حکم بطلان دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواه رأی صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا اولاً ـ زوجه در متن دادخواست و صورت جسله مورخه 3/7/1392 دادگاه صراحتاً اعلام داشته است کارهای متداول و معمول را در زندگی مشترک انجام دادم و به قصد تبرع هم نبوده است، از طرف دیگر زوج در جلسات دادگاه حاضر نشده است و در مقابل درخواست زوجه دفاعی ننموده، ثانیاً ـ تبصـره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1381 می باشد و آنچه را که دادگاه در استدلال خود در رد دعوی خواهان اجرت المثل در رأی صادره خود آورده است (اگر قصد دریافت اجرت المثل را زوجه داشت حداقل به صورت سالیانه آن را دریافت می نمود) ملازمه ای با قصد تبرع زوجه ندارد لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور زوجه را مستحق اجرت المثل ایام زندگی مشترک می داند و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی رأی صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به استناد تبصره الحاقی ماده 336 قا نون مدنی حکم به محکومیت زوج به پرداخت اجرت المثل ایام زندگی مشترک به مبلغ پانزده میلیون تومان متناسب با سنوات زندگی مشترک صادر می نماید. این رأی غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است.
رئیس شعبه 24 تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی

مطلب مرتبط :   ارتباط حکم تمکین و نشوز