عنوان: مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط ورثه

پیام: مطالبه اجرت المثل کارهای انجام شده در ایام زوجیت نیاز به اثبات دستور زوج و نیز تبرعی نبودن اقدامات زوجه دارد که این مقدمات قائم به شخص زوجه بوده و با فوت وی امکان احراز آن برای دادگاه وجود ندارد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۰۹۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۰۶/۲۰
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای (ص. ن.) به طرفیت آقای (ع. ب.) با وکالت آقای (ک.ط.) به خواسته مطالبه اجرت¬المثل دوران زندگی مشترک فرزند مرحومش (م. ن.) به قائم مقامی وی و با استناد به صلح¬نامه رسمی شماره ۷۹۷۰۰-۱۰/۱۱/۹۰ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۸۷، با عنایت به محتویات پرونده، نظر به اینکه استحقاق اجرت¬المثل زوجه منوط به احراز مقدمات قانونی و شرعی این امور و قائم به شخص زوجه بوده که با فوت مشارٌالیها امکان احراز قصد وی برای دادگاه متصور نمی¬باشد لذا دعوی به نحو مطروحه غیر وارد تشخیص داده شده و حکم به رد آن صادر و اعلام می¬گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبۀ ۲۷۶ دادگاه خانواده تهران – دهـقـانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای (ص. ن.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۳۰۰۱۵۵ مورخ ۱۸/۲/۹۱ صادره از شعبۀ ۲۷۶ دادگاه خانواده تهران، متضمن حکم به ردِ دعوی اجرت¬المثل ایام زندگی مشترک، فرزند تجدیدنظر خواه مرحومه (م. ن.) باتوجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد ندانسته، زیرا ظاهر ماده ۳۳۶ قانون مدنی حاکی ازآن است که اصل بر عدم تبرع است و زوجه لازم نیست قصد تبرع خود را اثبات کند ولی درمورد امر زوج به اقدام فعلی از ناحیه زوجه چنین اصلی وجود ندارد و زوجه باید اثبات کند که در اجرای دستور شوهر مبادرت به انجام کاری کرده است و احراز آن قائم به شخص زوجه است در صورتی¬که در مانحن¬فیه پدر زوجه به عنوان قائم مقام، طرح دعوی نموده است بنا¬علی¬هذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستنداً به ماده ۳۵۸  قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید  وابرام می¬نماید. رأی صادره به استناد ماده ۳۶۵ قانون معنون قطعی است.
مستشاران شعبۀ ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نحوی –  سیفی