پیام: در صورتی که مدیون شخص حقوقی باشد، تمکن وی از ادای دین محرز است و نیازی به بررسی ندارد؛ بنابراین شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محقق است.

رأی دادگاه بدوی

دراین پرونده شرکت سهامی بیمه الف. به مدیریت آقای الف. ک. به طرفیت شرکت س. با مدیریت آقای م. ق. به خواسته مطالبه مبلغ 777 میلیون 588 میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی در تأخیر تأدیه را تقدیم نموده است. خانم ق. م. به وکالت از خواهان توضیح داده است که شرکت خوانده به موجب بارنامه شماره … به تاریخ 2013/7/8 مسئولیت حمل 725 هزار کیسه متعلق به شرکت بازرگانی پ. را از مبدا ء هندوستان به مقصد ایران به وسیله کشتی ش. عهده دار شده است و طبق صورت‌مجلس کسر تخلیه مورخ 1392/7/10 اداره کل بنادر و دریانوردی استان تهران تعداد 565 کیسه برنج کسر گردیده است، نظر به اینکه محموله یاد شده طی بیمه‌نامه شماره 1152033/92/25 تحت پوشش باربری بیمه خواهان قرار داشته و از این لحاظ خسارت وارده به محصول بیمه نشده، به میزان خواسته برآورد و به بیمه گذار شرکت پ. پرداخت شده و با توجه به ماده 30 قانون بیمه مصوب اردیبهشت 1316 بیمه‌گر پس از پرداخت خسارت به بیمه گذار، قائم مقام وی در مطالبه آن از مقصر می‌باشد و مطابق قانون تجارت در قسمت حمل و نقل و مواد 376 و 378 آن به‌ عنوان متصدی حمل و نقل موظف و مکلف به حمل صحیح کالا بوده است و مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل به وقوع می پیوندد. خوانده دعوی ضمن ارسال لایحه در دادرسی شرکت نموده نسبت به صلاحیت دادگاه ایراد و توضیحاتی را نیز در ماهیت داده‌اند. علی ایحال دادگاه نظر به مراتب و ضمن رد ایرادات وارده از سوی مدیر عامل خوانده دعوی، مستنداً به ماده مورد اشاره در بالا و ماده 10 و 1257 از قانون مدنی و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ موصوف و نیز خسارات دادرسی برابر اوراق پرونده در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نظر به اینکه خواهان مبداء و منشأ و نیز فرجام مطالبه خود را بیان ننموده است مستنداً به ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 522 از قانون مزبور رد آن صادر می‌گردد و رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 103 حقوقی تهران – غلامرضا قلی پور

مطلب مرتبط :  ارایه وکالتنامه از سوی وکیل در مرحله فرجامی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دعوی تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی بیمه الف. به مدیریت الف. ک. با وکالت ق. م. به طرفیت شرکت س. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 727/93 صادره از شعبه 103 حقوقی تهران که دعوی تجدیدنظرخواه در مرحله بدوی و طی دادنامه مورد اعتراض در خصوص مطالبه تأخیر تأدیه منجر به قرار رد شده است وارد است؛ چرا که حسب ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره 2 ماده مرقوم خسارت قابل مطالبه است و مطالبه تأخیر تأدیه نیز در زمره خسارت محسوب است. از طرفی مطالبه خسارت مذکور با ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی نیز منطبق است چرا که موضوع مطالبه دین و از نوع وجه رایج بوده و مبداٌ و منشاء آن هم مشخص است و با توجه به اینکه مدیون شخصیت حقوقی و شرکت محسوب است تمکن وی هم درتطبیق با ماده 522 مفروغ عنه است. فلذا قرار صادره در این بخش از دادنامه نقض و به استنادماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده می‌شود. رأی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدابراهیم حسینی – بهزاد ابراهیمی