عنوان: مطالبه نفقه با وجود زندگی مشترک

پیام: درصورتی که زوجین با یکدیگر زندگی مشترک داشته و زیر یک سقف زندگی کنند، اصل بر پرداخت نفقه توسط زوج است مگر اینکه خلافش ثابت شود.

شماره دادنامه قطعی :
9209970220201749
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/10/25
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ص.ش. فرزند الف. به طرفیت آقای ف.ش. به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 1/5/90 لغایت صدور و اجرای حکم با جلب نظر کارشناس مقوم به000/000/51 ریال با احتساب هزینه دادرسی، خواهان اظهار می نماید از تاریخ مذکور هیچ گونه نفقه و خرجی نمی پردازد خوانده در جلسه مورخ 21/8/92 دفاعاً اعلام کرده است تمامی مخارج و نفقه زوجه را پرداخت کرده ام با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه زوجین تابه حال زیر یک سقف زندگی مشترک داشته اند و در چنین مواردی اصل بر تأمین و پرداخت نفقه از سوی زوج بوده و خلاف آن نیاز به دلیل داشته و خوانده دلیل یا مدرک ارائه نکرده و بالعکس خوانده مدارکی بر پرداخت نفقه ارائه کرده است فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به ماده 1108 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه 243 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ شریفی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ص.ش. از دادنامه شماره 9209972162301291 مورخ 25/8/92 شعبه محترم 243 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت همسرش تجدیدنظر خوانده آقای ف.ش. به خواسته مطالبه نفقه از تاریخ 1/5/1390 تا صدور و اجرای حکم در پرونده کلاسه 9209982164300837 حکم به بیحقی تصدیر گردیده است وارد نیست رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نمی باشد استناد و استدلال محکمه محترم بدوی نیز صحیح بوده از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مدلل و مؤثری که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است بنا به مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379 در امور مدنی ضمن ردّ اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.
رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه
سیفی ـ ارژنگی ـ موسوی

مطلب مرتبط :   اصل حاکم در پرداخت نفقه