عنوان: مطالبه نفقه با وصف زندگی مشترک

پیام: زندگی در منزل مشترک و عدم مطالبه نفقه در آن ایام، اماره بر پرداخت نفقه است.


مستندات: ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۹۴۷
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ل.ع. فرزند م. به طرفیت آقای ح.ح. فرزند م. به خواسته مطالبه نفقه با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه ۱/۸/۹۲ در این دادگاه نفقه ایام گذشته توسط خوانده پرداخت می شده و از شهریور سال ۹۲ خواهان از منزل پدری خود هستند در اصل از تاریخ مذکور نیز تمکین صورت نمی گیرد نفقه نیز در مقابل تمکین پرداخت می گردد لذا خواسته خواهان موجه تشخیص داده نمی شود دادگاه مستنداً به ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی حکم به ردّ دعوی صادر و اعلام می دارد رأی صادرشده ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران نمی باشد.
رئیس شعبه ۲۶۲ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ پاداش اصل

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ل.ع. به طرفیت ح.ح. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۸۵ مورخ ۵/۹/۹۲ در پرونده کلاسه ۰۰۷۱۹ صادره از شعبه ۲۶۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه نفقه صادر گردیده نظر به اینکه برابر صورت جلسه ۱/۸/۹۲ گویای زندگی مشترک زوجین در زیر یک سقف بوده اند و اقرار زوج به ترک زندگی از سال ۱۳۹۲ـ لذا زندگی در یک سکنی اقتضاء پرداخت نفقه دارد با عنایت به زمان طولانی و عدم شکایت در آن زمان قرینه بر پرداخت نفقه می باشد لذا ایراد تجدیدنظرخواهی وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض ٌعنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سواد روردباری