رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: 9309982208000943 شماره دادنامه: 9409972208000115 تاریخ: 1394/01/30

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست ن. ع. با وکالت ن. ه. د. به طرفیت س. خ. با وکالت م. خ.م. نظر به اینکه از سوی خواهان دلائل موجه و مدارکی که دعوی وی را اثبات نماید ارایه نگردیده و با توجه به دادنامه‌های الزام به تمکین زوجه که قطعی گردیده و زوجه تاکنون دلیلی بر تمکین ارایه نداده است و با توجه به مدارک ارایه شده توسط خوانده لذا دادگاه خواسته خواهان را موجه تشخیص نداده و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی‌حقی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت بیست روز پس از رؤیت در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه 259 دادگاه عمومی خانواده تهران

رمضان حسینی سعیداوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن. ع. با وکالت آقای ن. ه. و خانم الف. د. به طرفیت آقای س. خ. نسبت به دادنامه شماره 115 مورخه 30/1/94 صادره از شعبه 259 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به بیحقی دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته نفقه معوقه از 27/12/90 صادر شده است تجدیدنظرخواه در این مرحله دلیلی که موجب نفض دادنامه شود ارایه نکرده است. با توجه به اینکه حکم تمکین 30/5/90 صادر شد و قطعی گردید و از طرفی زوجه 5/12/90 تقاضای طلاق کرده بود که حکم به رد صادر شده. زوجه پس از صدور حکم تمکین و اجرائیه باید به دادگاه صادرکننده تمایل خود را اعلام می کرد که اقدامی ننموده است. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه، دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.

مطلب مرتبط :  مطالبه نفقه با وجود زندگی مشترک زوجین

شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رییس ​و مستشار

عبدالغفار آل حبیب – علی محمد علیخانی