عنوان: مطالبه همزمان اجرت‌المثل ایام زوجیت با نحله در دعوای طلاق

پیام: در دعوای طلاق، تعیین همزمان اجرت المثل ایام زوجیت و نحله ممکن و قابل جمع نبوده و با تعیین اجرت المثل، تعیین نحله موضوعاً منتفی است.


مستندات: تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۵۶
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست الف.ق. فرزند الف. به طرفیت و.ق. فرزند الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش، با توجه به محتویات پرونده و سند نکاحیه ثبتی که حکایت از وجود علقه زوجیت بین طرفین از تاریخ ۲۸/۲/۱۳۶۱ دارد و دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان دایر بر این که به لحاظ سوء رفتار خوانده ادامه زندگی مشترک مقدور نمی باشد و اظهارات خوانده که که مخالف طلاق است و ادعای خواهان دایر بر سوء رفتار را قبول ندارد دادگاه با عنایت به حدیث نبوی الطلاق بید من اخذ بالساق و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که اختیار طلاق را به مرد داده است و این که علی رغم تلاش دادگاه و داوران جهت سازش دعوی منتهی به مصالحه نشده است دادگاه خواسته را وارد دانسته و به استناد مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۴۳ و ۱۱۴۸ از قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، گواهی عدم امکان سازش را صادر می نماید، نوع طلاق رجعی است، طرفین فرزند مشمول حضانت ندارند، زوجه علی رغم معرفی به پزشکی قانونی، گواهی وضعیت بارداری را ارائه ننموده است که عدم ارائه آن مانع از اجرای صیغه طلاق نمی باشد. در خصوص حقوق مالی خوانده، خوانده موظف به پرداخت مهریه خوانده شامل ۲۵۰/۲۵۶/۱۷۳ ریال می باشد و با توجه به این که خواهان نفقه خوانده را الان پرداخت می نماید خواهان موظف به پرداخت نفقه خوانده تا اتمام زمان عده، ماهانه دو میلیون و پانصد هزار ریال می باشد و خوانده نیز موظف به حضور در منزل خواهان تا اتمام زمان عده است و با توجه به این که خوانده اظهار داشت قصد اجرت المثل نداشت لیکن در منزل خیاطی می کرد خواهان موظف به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال به عنوان نحله به خوانده می باشد. اعتبار دادنامه مذکور سه ماه پس از ابلاغ می باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۵۳ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حجت نیا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ق. (زوج) به طرفیت خانم و.ق. (زوجه) نسبت به دادنامه شماره ۱۶۳۷ ـ ۹/۱۰/۹۱ صادره از شعبه ۲۵۳ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن با درخواست تجدیدنظرخواه گواهی عدم امکان سازش صادر و اجرای صیغه طلاق منوط به تأدیه مهریه و نفقه زوجه تا پایان عده به اضافه بیست میلیون تومان نحله گردیده و رأی دادگاه در مورد حقوق مالی تعیین شده مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی زوج قرار گرفته است با توجه به مراتب مذکور و مندرجات پرونده اعتراض در مورد مهریه و نفقه وارد نیست و لکن در مورد نحله تعیین شده چون گزارش اصلاحی شماره ۱۹۸۸ ـ ۶/۱۲/۹۱ صادره از شعبه ۲۳۹ دادگاه عمومی تهران مبلغ شانزده میلیون تومان بابت اجرت المثل کارهایی که زوجه در منزل مشترک انجام داده است تعیین و مورد توافق قرار گرفته است و مطابق تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق با تعیین اجرت المثل پرداخت نحله موضوعا منتفی است و نحله و اجرت المثل قابل جمع نمی باشد لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته در مورد نحله تعیین شده و کان لم یکن اعلام کردن آن، رأی مزبور در مورد مهریه و نفقه تعیین شده تأیید می گردد. این رأی قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بیگدلی ـ آل حبیب