عنوان: مطالبه همزمان مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه

پیام: مطالبه دین واحد (مهریه)، از طریق دو مرجع (ثبتی و قضائی) به طور همزمان، امکان پذیر نیست و در فرض تقدم مطالبه از طریق مرجع ثبتی، دعوای مطالبه آن از طریق مرجع قضائی محکوم به رد است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۹۸۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۶/۱۹
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی م. ع.ق. با وکالت س.ک.ح. و س.ص. به طرفیت د.م. به خواسته مطالبه بخشی از مهریه به میزان ۱۱۰ عدد سکه و خسارات دادرسی توجهاً به رونوشت مصدق سند نکاحیه پیوست پرونده وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین و اشتغال ذمّه خوانده نسبت به خواهان محرز است خوانده با وصف ابلاغ وقت رسیدگی و اطلاع از موضوع دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی ننموده است لذا دادگاه مستنداً به ماده ۱۰۸۲ قانون و مدنی و مواد ۱۹۸ ـ ۵۱۵ ـ ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مهریه مورد مطالبه و پرداخت عین ۱۱۰ عدد سکه و خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و با توجه به اقرار خوانده نسبت به استحقاق خواهان قطعی می باشد.
دادرس شعبه ۲۷۴ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ کرمی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدید نظر خواهی د.م. به طرفیت خانم م.ع.ق. نسبت به دادنامه شماره ۵۰۶ مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲شعبه محترم ۲۷۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۴۱۹ مبنی بر صدور حکم محکومیت به پرداخت مهریه با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدید نظر خواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدید نظرخواسته رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است و تجدید نظر خواهی وارد تشخیص داده نمی شود زیرا اولاً مطابق مدارک ارائه شده توسط تجدیدنظرخواه طی لایحه تجدید نظر خواهی تجدیدنظرخوانده مهریه خویش را از طریق اجرای ثبت اقدام نموده است ثانیاً مطالبه دین واجد از دو مرجع مواجه با اشکال قانونی است ثالثاً تجدید نظرخوانده گواهی دال بر مختومه نمودن پرونده اجرایی ثبت به دادگاه ارائه نکرده است لذا این دادگاه با استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی صادرشده دادگاه بدوی را نقض نموده و با استناد به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان مهریه صادر و اعلام می کند این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۲۴ تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی