عنوان: مطلق روابط جنسی میان زوجین مسقط حق حبس زوجه

پیام: مطلق روابط جنسی میان زوجین، حتی در صورتی که موجب ازاله بکارت نشده باشد، مسقط حق حبس زوجه است.


مستندات: ۱۰۸۶قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۳۲۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۲/۰۸
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ع. فرزند الف. با وکالت آقای و.الف. به طرفیت خانم ط.م. فرزند ع. به خواسته صدور حکم به الزام زوجه به تمکین و اطاعت از وظایف زوجیت به شرح متن دادخواست تقدیمی و صورت جلسه مورخه ۹/۱۰/۹۱ با عنایت به جمیع محتویات پرونده و مفاد اسناد و مدارک ابرازی خصوصاً سند نکاحیه زوجین به شماره ترتیب ۱۴۵۴۱ مورخه ۷/۷/۹۰ تنظیمی در دفتر ازدواج شماره ۳۴۲ حوزه ثبتی تهران و اظهارات طرفین علقه زوجیت فی مابین طرفین برای دادگاه محرز و مسلم است و نظر به اینکه پس از بر قراری رابطه زوجیت حقوق و تکالیف متقابل زوجین در قبال یکدیگر بر قرار می گردد که یکی از آن وظایف تمکین زوجه از زوج بوده مگر در صورت وجود مانع مشروع که در مانحن فیه خوانده دلیل موجه و مستدلی که شرعاً و قانوناً عدم تمکین وی را توجیه نماید، ابراز ننموده و علی رغم ادعای باکره بودن به داشتن روابط زناشویی در طول زندگی مشترک و قیام برای انجام وظایف خاص خود اقرار نموده هرچند منجر به تغییر وضعیت پرده بکارت وی به هر دلیل نشده باشد. لهذا دادگاه دعوی مطروحه خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۱۰۲و ۱۱۱۴ و ۱۰۸۶ از قانون مدنی دادگاه زوجه را به حضور در منزل مسکونی معرفی شده از سوی زوج جهت تمکین و انجام وظایف زناشویی ملزم و محکوم می نماید که در صورت امتناع از اجرای حکم، زوجه ناشزه تلقی و مستنداً به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی مستحق نفقه نخواهد بود. رأی صادره حضوری و در ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد
رییس شعبه ۲۸۷ دادگاه عمومی خانواده تهران – اصغر زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیــــدنظرخـــــواهی خـــــانــــم ط.م از دادنامـــــه ۹۱۰۹۹۷۷۰۲۴۳۵۰۱۱۶۱ مورخه ۹/۱۰/۹۱ شعبه محترم ۲۸۷ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن مشارالیها به تمکین از شوهرش، تجدیدنظرخوانده، آقای م.ع. محکوم گردیده وارد نمی باشد زیرا که دادنامه بر اساس قواعد و موازین فقهی و حقوقی جاری و تشریفات دادرسی ساری تصدیریافته و ایرادی از حیث شکلی یا ماهوی به دادنامه وارد نیست و تجدیدنظرخواه دلیل و یا دلایلی که موجبات جواز ترک تمکین وی را ایجاب نماید ارایه نکرده وی را است. بنابه مراتب دادگاه اظهارات نامبرده را مبنی بر عدم امکان تمکین، بلادلیل تلقی ومستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۷۹ در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. این رأی به موجب ماده ۳۶۵ قانون مرقوم قطعی است.
 رییس شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
حسینی اراکی – فردین ارژنگی