عنوان: معیار دادگاه در تعیین میزای نفقه

پیام: ملاک در دعوای مطالبه نفقه، استحقاق زوجه برای دریافت نفقه و استطاعت زوج برای پرداخت آن است.


مستندات: مواد ۱۱۰۶- ۱۱۰۷-۱۱۱۱ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۲۹۳
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده خواهان خانم ف.ک. فرزند م. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت خوانده آقای ج.الف.  فرزند م. به خواسته مطالبه نفقه معوقه ازتاریخ ۲۵/۶/۱۳۸۷ تا تاریخ صدور حکم با احتساب خسارات هزینه دادرسی اقامه دعوی نموده است نظر به ملاحظه دادخواست تقدیمی و ضمائم پیوست ازجمله رونوشت سند نکاحیه شماره ۷۹۰ و احراز وجود رابطه زوجیت فی مابین متداعیین و استماع اظهارات وکیل خواهان مبنی براین که علی رغم تمکین و انجام وظایف زناشوئی ناشی از زوجیت، خوانده از پرداخت نفقه استنکاف نموده و استماع مدافعات خوانده و ضرورت و صدور واجرای قرار هیأت پنج نفره کارشناسان وحصول نظریه که مطابق با اصول دادرسی وکارشناسی اصدار ورزیده و مباینتی با واقع نداشته و نظریه از هرگونه ایراد و اعتراض خوانده مصون باقی مانده دادگاه دعوی مطروحه را مقرون به صحت تشخیص و با استناد مواد ۱۱۰۶- ۱۱۰۷-۱۱۱۱ قانون مدنی خوانده دعوی را به پرداخت مبلغ نه میلیون و دویست وبیست وچهار هزار تومان (طبق نظریه هیأت پنج نفره کارشناسان) بابت نفقه معوقه و با استناد ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۸۵۰/۲ ریال بابت خسارات هزینه دادرسی درحق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل اعتراض دردادگاه محترم تجدیدنظر می باشد.
مستشار دادگاه تجدیدنظر و دادرس مأمور به خدمت
 در شعبه ۲۵۰ دادگاه عمومی خانواده تهران – عسکری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ج.الف. از دادنامه ۹۱۰۱۳۷۸ مورخه ۳۰/۸/۹۱ شعبه محترم۲۵۰ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به پرداخت نفقه از تاریخ ۲۵/۶/۸۷ لغایت صدورحکم جمعاً مبلغ نه میلیون و دویست و بیست و چهار هزار تومان در پرونده کلاسه۹۰۰۱۹۳۹، تصدیر یافته وارد نمی باشد. زیرا رأی براساس قواعد و موازین حقوقی و با رعایت تشریفات آیین دادرسی اصدارگردیده و استحقاق زوجه برای دریافت نفقه و استطاعت زوج برای پرداخت آن مدنظر بوده و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید اقامه نکرده بنا به مراتب دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۷۹ در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.
 رئیس شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاران دادگاه
حسینی اراکی – ارژنگی- مؤتمن