عنوان: مقدمات دعوی الزام به تمکین

پیام: دعوای الزام به تمکین، نیاز به مقدماتی مانند تهیه مسکن و اثاث البیت و غیره دارد و بدون آن ها، دعوا، محکوم به رد است.


مستندات: مفهوم مخالف ماده ۱۱۰۲ و ۱۱۰۷ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۶۶۳
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۴/۲۳
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ح.م.، فرزند ح.، ساکن تهران به طرفیت خانم س.غ.، ساکن تهران به خواسته تقاضای صدور حکم به الزام خوانده با تمکین و اطاعت زوجیت به شرح متن دادخواست با عنایت به جمیع محتویات پرونده و مفاد و اسناد و مدارک ابرازی و اظهارات طرفین علقه زوجیت فی مابین طرفین برای دادگاه محرز و مسلم است نظر به اینکه پس از برقراری رابطه زوجیت حقوق و تکالیف متقابل زوجین در قبال یکدیگر برقرار می گردد که یکی از آن وظایف تمکین زوجه از زوج است مگر در صورت وجود مانع مشروع که در مانحن فیه از سوی زوجه دلیل موجه و مستدلی که شرعاً و قانوناً عدم تمکین وی را توجه نماید ابراز نگردیده لهذا دادگاه دعوی مطروحه خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ از قانون مدنی زوجه را به حضور در منزل مسکونی زوج جهت تمکین و انجام وظایف زناشویی ملزم محکوم می نماید که در غیر این صورت ناشزه تلقی و مستنداً به ماده ۱۱۰۸ از قانون مدنی مستحق نفقه نخواهد بود رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۲۶۰ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ قانعی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم س.غ. با وکالت خانم ف.ف. به طرفیت آقای ح.م. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۱۰ مورخ ۲۰/۷/۹۲ در پرونده کلاسه ۷۰۲ صادره از شعبه ۲۶۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادخواست بدوی تجدیدنظر خوانده به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته تمکین و ایفای وظایف زوجیت که دادگاه محترم بدوی پس از تشکیل جلسه دادرسی و بررسی اسناد و مدارک ابرازی ازجمله فتوکپی مصدق سند نکاحیه ضمن احراز رابطه زوجیت حکم به تمکین زوجه از زوج صادر و اعلام نمود. با توجه به دادخواست تجدیدنظرخواهی و لوایح تقدیمی و اینکه انجام تمکین و ایفای وظایف زوجیت نیاز به مقدماتی دارد ازجمله تهیه مسکن مناسب و همچنین اثاث البیت که خواهان بدوی اسناد و مدارک آن را ارائه ننموده است و صدور حکم به تمکین بدون تهیه و مهیا نمودن مقدمات آن از ناحیه زوج صحیح نمی باشد لذا رأی صادره مطابق قوانین و مقررات نمی باشد با وارد دانستن اعتراض تجدیدنظرخواه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و به استناد مفهوم مخالف ماده ۱۱۰۲ و ۱۱۰۷ قانون مدنی حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سواد رودباری