عنوان: ملاقات فرزند مشترک

پیام: تعیین مدت ملاقات طفل سه و نیم ساله، به مدت یک هفته در ماه برای پدر با توجه به مدت ملاقات و سن طفل، به جهت دوری طولانی ماهانه طفل از مادر خارج از مصلحت طفل است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۰۵۶
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۶/۲۶
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست ج.م. به طرفیت ج.م. به خواسته تعیین وقت ملاقات با طفل مشترک به نام الف. متولد ۱۳۸۹ با توجه به اینکه زوجین از یکدیگر جداشده اند و زوجه فرزند مشترک را به شهرستان برده با توجه به حق ملاقات برای زوج لذا می تواند هرماه یک هفته فرزند مشترک را نگهداری نماید رأی دادگاه غیابی ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی می باشد رأی دادگاه ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد.
رئیس شعبه ۲۳۴ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ نجفی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدید نظر خواهی خانم ج.م. با وکالت آقای الف.م. از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۰۰۴۰۰۵۱۴ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۲ شعبه محترم ۲۳۴ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن با رد واخواهی از دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۰۰۴۰۱۹۶۶ مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ شعبه ۲۳۴ درخصوص ملاقات فرزند به نام الف. متولد ۱۳۸۹ به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ج.م. از قرار هرماه یک هفته ملاقات صادر گردیده است چراکه با در نظر گرفتن سن طفل که ۵/۳ ساله است جدایی به مدت یک هفته از مادر به مصلحت طفل نمی باشد لذا با وارد دانستن اعتراض معترض نسبت به دادنامه معترضٌ عنه مستنداً به صدر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه با در نظر گرفتن جمیع جهات زمان و مکان ملاقات تجدیدنظر خوانده با فرزندش از هرماه یک هفته به هر دو هفته یک بار به مدت ۲۴ ساعت در محل اقامت طفل تعیین می گردد رأی صادر به موجب ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.
رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بیگدلی ـ ارژنگی