عنوان: ممانعت از ملاقات طفل مشترک توسط یکی از والدین

پیام: ممانعت از ملاقات طفل مشترک توسط یکی از والدین مصداق مادۀ ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی نیست.


مستندات: ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۹۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۱/۳۱
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای س.م. فرزند و.، متولد ۶۲، با وکالت آقای م.ف.، دایر بر ترک انفاق و اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد حرکات غیرمتعارف و ناشایست موضوع شکایت خانم م.ص. فرزند ص.، متولد ۶۶، با وکالت آقای ع.ج.؛ با عنایت به شکایت شاکیه، ملاحظه اظهارات شاکیه در نزد دادیار محترم دادسرا، اظهارات گواهان در نزد دادیار محترم دادسرا به تاریخ های ۱۲/۵/۹۲ و ۲۳/۵/۹۲، ملاحظه اظهارات متهم به تاریخ ۲۴/۵/۹۲ در دادسرا، قرار مجرمیت و کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان، ملاحظه لایحه تقدیمی وکیل شاکیه و وکیل متهم و اظهارات متهم در جلسه دادرسی ۱/۹/۹۲ و نتیجه استعلام از محل اشتغال به کار متهم که علی رغم آن که متهم و وکیل وی مطابق صورت جلسه ۱۷/۹/۹۲ اظهار داشته اند: متهم راننده بین شهری است و برای وی داشتن منزل در تهران یا اراک فرقی ندارد ولکن کارفرمای وی شغل وی را ضمن تأیید در شرکت بتون الف. به عنوان اپراتور اعلام نموده که تهیه منزل در اراک صرف نظر از صحت و سقم قرارداد اجاره عادی ارائه شده از سوی متهم به نظر در جهت ایذا و آزار و اذیت شاکیه بوده که دادگاه بنابه مراتب مذکور در مجموع اتهامات انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته از بابت ترک انفاق مستنداً به ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۲ و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ متهم را به تحمل شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و از بابت اخلال در نظم عمومی مستنداً به ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و با رعایت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصوف آن در موارد معین متهم را به پرداخت یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل ۱۷ ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. و از بابت اتهام دیگر مبنی بر ممانعت از ملاقات طفل موضوع ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نظر به این که ماده مذکور برابر قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۲ نسخ نگردیده و ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده نیز پس از تعیین تکلیف حضانت از سوی دادگاه خانواده قابل اعمال بوده و در مانحن فیه قابلیت اعمال نداشته و ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیز نظر به این که شامل والدین نمی گردد مستنداً به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی به لحاظ جرم نبودن عمل انتسابی به متهم حکم بر برائت متهم از اتهام مذکور صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی دادگستری بهارستان ـ فتحی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. با وکالت آقای ح.ق. نسبت به دادنامه شماره ۸۴۶ مورخ ۲۱/۹/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی بهارستان که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ترک انفاق همسر و اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد حرکات غیرمتعارف به تحمل حبس و شلاق و جزای نقدی به شرح دادنامه مارالذکر محکوم شده اند؛ نظر به این که تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی باشد، فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به بند الف از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می گرداند. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علوی فر ـ طهماسبی