عنوان: ممانعت از ملاقات طفل

پیام: ممانعت یکی از والدین از ملاقات دیگری با فرزند مشترک، مصداق بزه امتناع از دادن طفل سپرده شده نیست.


مستندات: ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ ـ ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۹۷۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۸/۱۹
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم ک.غ. دایر بر ممانعت از ملاقات طفل تحت حضانت، موضوع شکایت آقای م.ج. با وکالت آقای م.ت. و توضیح داده است به موجب دستور موقت صادره از شعبه ۲۳۳ دادگاه خانواده مقرر گردید هر هفته به مدت ۴۸ ساعت، فرزندان مشترک در اختیار موکل قرار داده شوند که مشارالیها از اجرای آن ممانعت نموده است. علی هذا با عنایت به محتویات پرونده، تحقیقات معموله، مودای شهادت شهود و اظهارات احدی از فرزندان نامبردگان مبنی بر این که، در طول هفته، شاکی جهت بردن فرزندان مراجعه می نماید و آن ها را همراه خود برده و پس از مدتی باز می گرداند جملگی دلالت دارد هیچ گونه ممانعتی از ملاقات آن ها به عمل نیاورده است و با توجه به انجام ملاقات، بزهی واقعی نگردیده است. لذا بر اساس اصل کلی برائت به استناد بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت مشارالیها صادر و اعلام می گردد و رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صفوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ج. با وکالت آقای م.ت. نسبت به دادنامه شماره ۶۷۶ مورخ ۱۶/۶/۹۲ صادره از شعبه ۱۱۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده از اتهام ممانعت از ملاقات فرزند تبرئه شده است، با توجه به مجموع محتویات در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقـلاب در امور کیفری منطبق نـمی باشد. دادگـاه نتیجـتاً به این که ممانعت والدین از ملاقات فرزند در راستای ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده جنبه جزایی ندارد و استناداً به ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی منصرف از والدین است بلکه به غیر والدین دلالت دارد موضوع »ممانعت والدین از فرزند« جنبه خلافی دارد ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده استناداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی معترض عنه تأیید می شود و قطعی است.
رئیس شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بلاغی ـ شریعتی