عنوان: ممانعت زوجه و فرزندان از ورود فرد به منزل

پیام: ممانعت از ورود فرد به منزل توسط زوجه و فرزندان فاقد وصف مجرمانه است. ممانعت از حق در مواردی است که کسی حق ارتفاق یا حق انتفاع در ملک داشته باشد.


مستندات: ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375

شماره دادنامه قطعی :
9209970223400509
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/04/25
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم ج.م. فرزند ن. دایر بر توهین و فحاشی و آقایان الف.ح.، م.ح. و س.ح. دایر بر توهین و فحاشی و تخریب شیشه¬های مغازه شیرینی فروشی اولاً در مورد بزه توهین و فحاشی با عنایت به شکایت شاکی آقای م.ح. فرزند ش. و اظهارات وکلای محترم ایشان خانم ش.ج. وی.الف. – گواهی گواهان – دفاعیات متهمان و نیز اظهارات آقای س.پ. یکی از وکلای ایشان که موجه به نظر نمی¬رسد، دادگاه بزه انتسابی به ایشان را محرز و مسلم می¬داند. در نتیجه طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی هر یک از نامبردگان را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می¬کند. ثانیاً در مورد بزه تخریب شیشه از سوی متهمان الف.، م. و س.ح. باتوجه به تحقیقات به عمل آمده و صرف نظر از انکار مصرانه متهمان و دفاعیات وکیل ایشان در دادگاه نظر به اینکه گواهان در انتساب بزه موصوف به متهمان متفق القول نبوده¬اند بدین توضیح که دو نفر از ایشان همه متهمان را در تخریب شیشه¬ی مغازه شریک دانسته¬اند و یکی دیگر تنها س.ح. را به عنوان کسی که شیشه مغازه را تخریب کرده است معرفی نموده بنابراین دادگاه وقوع آن را با قطع و یقین منتسب به هیچ یک از متهمان نمی¬داند. در نتیجه طبق اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت ایشان صادر و اعلام می کند. ثالثاً در خصوص شکایت شاکی علیه متهمان دایر بر ممانعت از حق بدین توضیح که نامبرده مدعی شده همسر و فرزندانش او را به منزل راه نمی-دهند نظر به اینکه بزه ممانعت از حق که در قانون مجازات اسلامی بیان شده منصرف از این عمل مورد ادعای شاکی است و ناظر به وقتی است که شخص شاکی دارای حق ارتفاق یا حق انتفاع از م. بوده باشد و شخصی از طرق مختلف مانع از حق وی شده باشد بنابراین دادگاه بر فرض صحت ادعای شاکی هم عمل مجرمانه¬ای را از متهمان تصور نمی¬کند و بنابراین دادگاه در این قسمت هم طبق اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت ایشان صادر و اعلام می کند. رأی صادر شده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهدبود.
رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بهارستان ـ موسوی

مطلب مرتبط :   فروش سهم‌الارث سایر ورثه بدون اجازه سایر وراث

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. با وکالت آقای ی.الف. و خانم ش.ج. نسبت به دادنامه شماره 0301156 مورخ 27/12/91 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بهارستان که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواندگان به اتهام فحاشی به پرداخت جزای نقدی و در سایر موارد حکم به تبرئه تجدیدنظرخواندگان می¬باشد و تجدیدنظرخواه در خصوص موضوع تبرئه اعتراض نموده است، با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد. علی¬هذا دادگاه ضمن رد دعوای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده 257 همان قانون تأیید و استوار می¬نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سلیمی ـ کمالی