عنوان: منع اشتغال زوجه

پیام: مرد می تواند از ادامه اشتغال همسر خود ممانعت نماید و دعوی منع اشتغال زوجه از جانب او پذیرفته می شود.


مستندات: ماده ۱۱۱۷ و۱۱۰۵ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۰۱۷
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۱/۲۱
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ب.ب. با وکالت آقای ع.ص. به طرفیت خانم م.ف. به خواسته منع اشتغال زوجه از توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه حسب الاظهار زوج متمکن بوده وتوان انفاق زوجه را به گونه ای مناسب و در شأن وی دارد شغل زوجه نیز شغل کلیدی و حساسی نیست که نیاز ضروری جامعه باشد و نیز شرط اشتغال در زمان عقد نکاح تعیین نشده به علاوه تنها فرزند نیاز به مراقبت و عطوفت مادرانه مستمر دارد و نیز خوانده علی رغم ابلاغ واقعی در دادگاه حضور نیافته و دفاعی ننموده است و لذا در مجموع اشتغال زوجه ضروری نبوده و نیز منافی مصالح خانوادگی تشخیص و به استناد ماده ۱۱۱۷ و ۱۱۰۵ قانون مدنی حکم به اشتغال خوانده صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است.
رئیس شعبه ۲۶۷ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ غفاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م.ف. به طرفیت آقای ب.ب. با وکالت ع.ص. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۶۷۰۱۴۲۳ مورخه ۲۸/۹/۹۱ صادره از شعبه ۲۶۷ دادگاه خانواده تهران مبنی بر منع اشتغال که به موجب آن حکم به منع اشتغال صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع شده است موجه تشخیص داده نمی شود، لهذا دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ یک از بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارایه نگردیده و از حیث رعایت اصول دادرسی و مبانی استدلال و استنباط دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقد اشکال است بنابراین با استناد به ماده ۳۵۸ قانون فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مورد اعتراض را تأیید می نماید. این رأی دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نجفی رسا ـ نجم آبادی