عنوان: منوط شدن حکم الزام به تمکین به تهیه اثاث‌البیت متناسب

پیام: مشروط نمودن اجرای رای تمکین به تهیه مسکن از سوی زوج، صحیح نبوده بلکه دادگاه می بایست پس از احراز تهیه مسکن اقدام به اصدار رأی منجز در این باره نماید.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۲۱۳
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۷/۲۳
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان الف.ح. به طرفیت خوانده خانم ک.ح. با وکالت آقایان ب.و. و الف.الف. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به مراجعت به زندگی مشترک و تمکین از زوج با عنایت به متن دادخواست تقدیمی و ضمایم آن؛ نظر به اینکه به موجب رونوشت سند نکاحیه شماره (۲۳۸۴۶) رابطه زوجیت فی ما بین طرفین محرز و مسلم است و خواهان نیز اعلام نموده که خوانده از تاریخ ۱۸/۱۲/۹۱محل اقامت را بدون اجازه ترک نموده و حاضر به بازگشت به منزل نمی باشد و تقاضای الزام نامبرده به تمکین و بازگشت به منزل را خواستار گردیده و زوج آمادگی خود را جهت فراهم نمودن وسایل رفاه و آسایش زوجه اعلام نموده و با توجه به اینکه پس از انعقاد علقه زوجیت تمکین زوجه لازم می باشد و نظر به اینکه پس از وقوع نکاح به طور صحیح ؛ حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود؛ و زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد به یکدیگر معاضدت نمایند ؛ و زن و مرد مکلّف به حسن معاشرت با یکدیگر می باشند و ازجمله تأثیرات ازدواج آرامش روانی و قلبی زن و شوهر است که موجب تعالی و روح و جسم آن ها می گردد همچنان که قرآن کریم به این واقعیت اشاره می فرماید : (هوالذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها ) ترجمه : اوست خدایی که شمارا از نفس واحدی آفرید و همسرتان را از آن پدید آورد تا در کنار او آرامش بیابید و با عنایت به اینکه اصولاً زن باید در منزلی که شوهر تعین می کند سکنی نماید و خوانده محترمه دلیل مؤثری بر عدم تمکین خود به دادگاه ارائه ننموده تا مصداق ماده هزار یک صد و پانزده قانون مدنی واقع گردد. بنابراین دادگاه خواسته خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد (۱۱۰۲ -۱۱۰۳ – ۱۱۰۴ – ۱۱۱۴ قانون مذکور) خوانده را به مراجعت به منزل مشترک و حسن معاشرت و تمکین از زوج و خوانده را به ادای وظایف زوجیت ملزم می نماید اجرای این رأی منوط به مهیاکردن مسکن مشترک مستقل و متناسب با شئون زوجه از ناحیه شوهر می باشد ؛ در صورت تهیه مسکن موصوف با شرایط فوق الذکر و عدم حضور زوجه در مسکن مشترک و امتناع از تمکین ؛ زوجه ناشزه محسوب خواهد شد و ناشزه بودن او محرز می گردد بنابراین اثر این حکم نسبت به بعد از اجرا می باشد و دلیل بر نشوز زوجه درگذشته نیست. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران می باشد.
رییس شعبه ۲۴۹ دادگاه عمومی خانواده تهران – حسینی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدید نظر خواهی ک.ح. با وکالت ب.و. و الف.الف. به طرفیت الف.ح. نسبت به دادنامه شماره۰۰۸۹۷ مورخ۶/۶/۱۳۹۲ در پرونده کلاسه۰۰۵۴۵صادره از شعبه۲۴۹ دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن حکم به الزام تمکین زوجه از زوج صادر گردید نظر به محتویات پرونده و اینکه به طور منجز صادر نگردیده حکم تمکین مشروط به مهیاکردن مسکن از ناحیه شوهر می باشد و با توجه به لوایح وکلا تجدیدنظرخواه ایراد تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به دلیل اینکه لازمه تمکین مهیا بودن مسکن می باشد نه اینکه مشروط به تهیه مسکن باشد بایستی اول مقدمات تمکین مهیا باشد سپس حکم به تمکین صادر نموده لذا مستنداً به مواد ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و۱۱۰۷ قانون مدنی و اینکه دادنامه منجز نبوده مشروط صادر گردیده، ضمن نقض دادنامه فوق الذکر حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سواد رودباری