عنوان: منوط شدن حکم الزام به تمکین به تهیه اثاث‌البیت متناسب

پیام: دادگاه می تواند حکم به الزام زوجه به انجام وظایف زناشویی با شرط تهیه اثاث البیت متناسب صادر نماید.

شماره دادنامه قطعی :
9209970220201060
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/07/08
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ح.الف. فرزند م. به طرفیت خوانده هـ .س. فرزند و. با وکالت ر.الف. به خواسته الزام زوج به انجام وظایف زناشویی به شرح دادخواست تقدیمی به انضمام هزینه های دادرسی، نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده، احراز رابطه زوجیت بین طرفین باملاحظه سند نکاحیه شماره 12675 مورخ 15/9/79، استماع اظهارات و دلایل خواهان و مدافعات خوانده و نظر به سایر دلایل و قرائن موجود در پرونده، و اینکه زوجه دلیلی که موجهه عدم تمکینش باشد ارائه ننموده لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص، مستنداً به مواد1102، 1103، 1104 از قانون مدنی و مواد 194و198 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام زوجه به انجام وظایف زناشویی با شرط تهیه اثاث البیت متناسب در شهر تهران (با توجه به اینکه حق انتخاب مسکن با زوجه می باشد) صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 241 دادگاه عمومی حقوقی تهران – مقدم

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم هـ .س. با وکالت آقای ر.الف. نسبت به دادنامه شماره 9209970215100830 مورخ 22/4/92 صادره از شعبه 241 دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره 9209980215100164 متضمّن حکم به تمکین تجدیدنظرخواه (زوجه) نسبت به زوج با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موجّه و مدلل و مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده است و نیز رأی بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و ابرام می نماید رأی صادره به استناد ماده 365 قانون معنون قطعی است.
رییس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سیفی ـ موتمن

مطلب مرتبط :  عدم تعلق مسکن به زوجه ناشزه