عنوان: موت فرضی غایب مفقود‌الاثر

پیام: صرف غیبت 26 ساله، درصورتی که سن شخص غایب کمتر از 75 سال باشد، از موارد صدور حکم موت فرضی نیست.


مستندات: مواد 1020 و 1022 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970221500865
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/07/08
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ها م. و ف. و آقای ر.ف. فرزندان م. با وکالت آقای الف.س. به طرفیت آقای ع. و خانم م.ف. ساکنان تهران دایر بر صدور حکم موت فرضی آقای » ع. ف. « اشعار می دارد نظر به اینکه سن مشارٌالیه کمتر از 75 سال است (متولد 1338) و غیبت وی نیز به دنبال سفر بحری و یا در زمان وقوع جنگ و جز قشون مسلح نبوده و مضافاً درنتیجه واقعه ای رخ نداده است لهذا چون شرایط مندرج در مواد 1020 – 1022 قانون مدنی فراهم نیست در شرایط فعلی خواسته قابلیت استماع ندارد به استناد مواد فوق الذکر و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می گردد قرار صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه 49 دادگاه عمومی حقوقی تهران – شریعتی فرد

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ها م. و ف. و آقای ر. شهرت هر سه ف. با وکالت آقای الف.س. به طرفیت آقای ع. و خانم م. شهرت هر دو ف. نسبت به دادنامه شماره 86-14/2/92 شعبه 49 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته صدور حکم موت فرضی تجدیدنظر خوانده ردیف اول به لحاظ عدم وجود شرایط مندرج در موارد 1020 و 1021 قانون مدنی با صدور قرار عدم استماع دعوی مورد اجابت قرار نگرفته متضمّن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و خللی بر رأی وارد نیست زیرا گرچه موارد در مواد 1021 و 1020 قانون مدنی احصایی نیست ولی آنچه مسلم است با توجه به تاریخ تولد تجدیدنظر خوانده ردیف اول (1338) به زعم درخواست کنندگان هیچ یک از موارد مذکور مشمول وی نمی گردد و از سوی تجدیدنظر خواهان ها علّتی که بتوان به عنوان مصداقی از ماده 1019 قانون مدنی ذکر نمود بیان نشده و صرف غیبت 26 ساله با توجه به سن غائب موجب نمی شود که حکم موت فرضی صادر گردد بنابراین رأی مواجه با ایراد نبوده با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 353 قانون دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

مطلب مرتبط :   امانی بودن ید زوج نسبت به جهیزیه زوجه