نمونه آرا طلاق - گروه وکلای دادفر - وکالت دعاوی خانواده

نمونه آرا طلاق

نمونه آرا طلاق

 درج میزان بذل در حکم دادگاه در مورد طلاق خلع

توسط |2021-03-14T15:03:25+03:30مارس 9th, 2021|دسته بندی ها: نمونه آرا طلاق|برچسب ها: , , , |

عنوان: درج میزان بذل در حکم دادگاه در مورد طلاق خلع پیام: در گواهی عدم امکان سازشی که دادگاه در پی درخواست زوجه مبنی بر طلاق خلع صادر می¬کند، باید میز ...

حکم رد دعوای طلاق و اعتبار امر مختومه

توسط |2021-03-14T09:36:57+03:30مارس 9th, 2021|دسته بندی ها: نمونه آرا طلاق|برچسب ها: |

عنوان: حکم رد دعوای طلاق و اعتبار امر مختومه پیام: اگر زوجه متقاضی طلاق باشد و حکم به رد دعوای او صادر شود این حکم واجد اعتبار امر مختومه نیست. شماره ...

 تقاضای طلاق به علت اعتیاد زوج

توسط |2021-03-14T09:39:15+03:30مارس 9th, 2021|دسته بندی ها: نمونه آرا طلاق|برچسب ها: , |

عنوان: تقاضای طلاق به علت اعتیاد زوج پیام: دعوای طلاق از جانب زوجه به علت اعتیاد زوج، بایستی ثابت شود اعتیاد زوج مضر به اساس زندگی خانوادگی است. شماره ...

شرط رجوع زوج در طلاق خلع

توسط |2021-03-14T09:40:52+03:30مارس 9th, 2021|دسته بندی ها: نمونه آرا طلاق|برچسب ها: , |

عنوان: شرط رجوع زوج در طلاق خلع پیام: در صورتی زوج می تواند در طلاق خلع، به زوجه رجوع کند که بدواً زوجه در ایام عده به ما بذل رجوع کرده باشد. شماره دا ...

توکیل وکالت در طلاق اعطایی به زوجه

توسط |2021-03-14T09:45:55+03:30مارس 9th, 2021|دسته بندی ها: نمونه آرا طلاق|برچسب ها: , |

توکیل وکالت در طلاق اعطایی به زوجه پیام: اگر زوجه از زوج وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر داشته باشد و بخواهد از طریق وکیل دادگستری اقدام به اعمال وکا ...

عدم پرداخت هزینۀ داوری در طلاق

توسط |2021-03-14T09:48:00+03:30مارس 8th, 2021|دسته بندی ها: نمونه آرا طلاق|برچسب ها: |

عنوان: عدم پرداخت هزینۀ داوری در طلاق پیام: عدم پرداخت هزینۀ داوری در طلاق توسط زوجین، موجب صدور قرار رد دعوا خواهد بود. شماره دادنامه قطعی : 91099702 ...

تقاضای طلاق به لحاظ روابط نامشروع زوج

توسط |2021-03-14T09:52:42+03:30مارس 8th, 2021|دسته بندی ها: نمونه آرا طلاق|برچسب ها: , |

عنوان: تقاضای طلاق به لحاظ روابط نامشروع زوج پیام: صرف اثبات رابطه نامشروع زوج توسط زوجه نمی¬تواند موجب عسر و حرج باشد و مبنایی برای درخواست طلاق توسط ...

امکان رجوع زوج از اعطاء وکالت در طلاق به زوجه

توسط |2021-03-14T09:57:15+03:30مارس 8th, 2021|دسته بندی ها: نمونه آرا طلاق|برچسب ها: , |

عنوان: امکان رجوع زوج از اعطاء وکالت در طلاق به زوجه پیام: در صورتی که وکالت در طلاقی که زوج به زوجه داده است یا عدم امکان عزل وکیل،ضمن عقد خارج لازمی ...

 لزوم تحقیق دادگاه پیرامون تحقق عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه

توسط |2021-03-08T16:09:41+03:30مارس 8th, 2021|دسته بندی ها: نمونه آرا طلاق|

عنوان: لزوم تحقیق دادگاه پیرامون تحقق عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه پیام: در طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج دادگاه بر اساس اختیارات مصرح د ...

بازگشت به بالا