نظریه های مشورتی حضانت - گروه وکلای دادفر - وکالت دعاوی خانواده

نظریه های مشورتی حضانت

نظریه های مشورتی حضانت

امکان تغییر تصمیم دادگاه در اموری نظیر حضانت و ملاقات طفل

توسط |2021-04-15T17:50:09+04:30آوریل 15th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی حضانت|

تاریخ نظریه : 1395/10/20 شماره نظریه: 2683/95/7 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:  1- این سؤال مبهم است؛ با این حال اگر سؤال ناظر به فراز اول ما ...

حکم محکومیت زوجه به تمکین، حق حضانت و ملاقات جنبه اعلامی دارند و نیازی به صدور اجراییه نیست

توسط |2021-04-02T20:37:05+04:30آوریل 2nd, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی تمکین, نظریه های مشورتی حضانت|

تاریخ نظریه : 1396/12/05 شماره نظریه: 7/96/2965 استعلام: در خصوص پرونده‌های مانند تمکین حضانت حق ملاقات که دعاوی غیر مالی هستند نیم عشردولتی تعلق می‌گ ...

مادر یا هرشخصی که حضانت طفل یا محجور را به عهده دارد، در امر مطالبه نفقه، همان اختیار قیم را قانوناً دارا می باشد

توسط |2021-04-02T15:11:27+04:30آوریل 2nd, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی حضانت, نظریه های مشورتی نفقه|

تاریخ نظریه : 1394/01/31 شماره نظریه: 223/94/7 استعلام: در خصوص بزه ترک انفاق فرزند صغیری که حضانت آن به مادر یا شخص دیگر سپرده شده است آیا مادر یا شخ ...

اهداگیرندگان جنین قانوناً دارای حق حضانت هستند

توسط |2021-03-30T15:25:22+04:30مارس 30th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی حضانت|

تاریخ نظریه : 1399/02/17 شماره نظریه: 7/98/1818 استعلام: چنانچه اهداکنندگان جنین با تقدیم دادخواست، صدور حکم مبنی بر استرداد طفل متولد از تلقیح مصنوعی ...

تقاضای صدور اجرائیه طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱

توسط |2021-03-29T13:32:15+04:30مارس 29th, 2021|دسته بندی ها: سایر نظریات مشورتی, نظریه های مشورتی حضانت, نظریه های مشورتی مهریه|

تاریخ نظریه : 1395/07/04 شماره نظریه: 1560/95/7 استعلام: همچنان که مستحضرید دادگاه بایستی در صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق یا الزام زوج به طلا ...

توافق بر عدم حضانت یا ملاقات طفل قابل قبول نیست

توسط |2021-03-18T13:40:57+03:30مارس 18th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی حضانت, نظریه های مشورتی مهریه|

تاریخ نظریه : 1398/11/20 شماره نظریه: 7/98/1429 استعلام: احتراما آیا در طلاق توافقی طرفین می‌توانند توافق کنند که زوجه در قبال بذل قسمتی از مهریه حضان ...

عدم امکان مطالبه اجرت المثل بابت انجام وظایف ناشی از حضانت

توسط |2021-03-01T15:47:26+03:30مارس 1st, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی اجرت المثل, نظریه های مشورتی حضانت, نظریه های مشورتی نفقه|

تاریخ نظریه : 1396/12/23 شماره نظریه: 7/96/3167 استعلام: با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 که در خصوص هزینه حضانت اظهارنظر کرده است و با ...

دعاوی «حضانت» و «اثبات نسب» در زمره احوال شخصیه محسوب نمی گردند

توسط |2021-03-01T14:21:16+03:30مارس 1st, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی حضانت, نظریه های مشورتی نسب|

تاریخ نظریه : 1395/09/29 شماره نظریه: 2429/95/7 استعلام: در پرونده کلاسه فوق خانم پروا پولادی به طرفیت آقای علی عباسی مجهول المکان و تبعه افغانستان دا ...

بازگشت به بالا