نمونه دادخواست صدور نمونه دادخواست فسخ نکاح به لحاظ تخلف از وصف (تدلیس در نکاح) زوجه

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت
خواهان مشخصات زوج
خوانده مشخصات زوجه
وکیل یا نماینده قانونی مشخصات وکیل دادگستری
تعیین خواسته و بهای آن تقاضای صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح به لحاظ تخلف از وصف (تدلیس در نکاح) وفق ماده۱۱۲۸ و ماده۱۱۳۱ قانون مدنی
دلائل و منضمات

دادخواست

۱ـ تصویر مصدق عقدنامه رسمی به شماره … دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره … تهران       ۲ـ تصویر مصدق شناسنامه زوجه    ۳ـ  تصویر مصدق مدارک       ۴ـ استعلام          ۵ ـ شهادت شهود           ۶ ـ وکالتنامه
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده سلامّ‌علیکم؛ احتراما” اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا”؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین موکل و خوانده محترم محرز و مسلم است.

ثانیا”؛ با نظر به اینکه در زمان وقوع عقد نکاح، صفت خاصی (داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و یا سمت خاص، تجرد و غیره) در خوانده، شرط شده بود و بعد از وقوع عقد مذکور معلوم گردیده که خوانده، فاقد وصف مزبور است در حالیکه عقد نکاح فوق‌الاشعار، مبتنی بر صفت مذکوره واقع شده است/ در حالیکه صفت مذکوره، در قباله نکاحیه تصریح شده است و این امر (تدلیس در نکاح) از طریق شهادت شهود، قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

ب) جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

ج)  جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

د)  جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

مضافا” بر اینکه تصویر مصدق مدارک پیوست نیز دلالت بر این موضوع دارد.

ثالثا”؛ با لحاظ اینکه موکل، قبل از وقوع عقد نکاح، نسبت به فقدان این وصف خوانده هیچگونه علم و اطلاعی نداشته بلکه اخیرا” از فقدان وصف مذکور در وی اطلاع یافته و فورا” اقدام به طرح دعوی حاضر نموده است و این امر، از طریق شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

ب) جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

ج)  جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

د)  جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

ثالثا” مکرر؛ با لحاظ اینکه موکل، مدت مدیدی است از فقدان وصف مذکور در خوانده اطلاع داشته لیکن علم و اطلاع از حق خویش مبنی بر فسخ نکاح نداشته و حتی از اجرای فوری این حق نیز بی‌اطلاع بوده است و این امر، از میزان تحصیلات موکل و محیط اجتماعی محل زندگی وی قابل احراز است.

علاوه بر اینکه این امر، از طریق شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

ب) جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

ج)  جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

د)  جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

۱ـ در صورت عدم اقرار خوانده در اولین جلسه دادرسی در خصوص موارد مذکور، صدور قرار استماع شهادت شهود وفق مواد۲۲۹ لغایت۲۴۷ ق.آ.د.م و همچنین استعلام از دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره … تهران مبنی بر ارسال یک نسخه تصویر مصدق کلیه مدارک ابرازی خوانده حین وقوع عقد نکاح و نیز اعلام اینکه خوانده، در اسناد رسمی ثبت شده خود را متصف به صفت موصوف، معرفی نموده است یا خیر؟

۲ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح به لحاظ تخلف از وصف (تدلیس در نکاح) وفق ماده۱۱۲۸ و ماده۱۱۳۱ قانون مدنی

 

با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

وکیل خواهان