عنوان: نوع نکاح در صورت اختلاف در طبیعت آن

پیام: در صورت اختلاف در طبیعت و نوع نکاح، اصل بر نکاح دائم است .

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۸۴
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۱/۱۱
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

ف.ب. در تاریخ ۲۸/۹/۹۰ دادخواستی به طرفیت آقای ق.ک. تسلیم دادگاه نموده توضیح داده که به صورت عادی در تاریخ ۲۰/۱/۵۹ به عقد دائم خوانده درآمده ام دارای سه فرزند از وی می باشم لذا با توجه به سند عادی مذکور و شناسنامه فرزندانم که نامبرده به عنوان پدر ذکر شده است تقاضای اثبات زوجیت را دارم آقای ع.د. به عنوان وکیل خوانده به دادگاه معرفی شده است و با تقدیم لایحه ادعای مشارالیها را تکذیب نموده است. در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ دادگاه رسیدگی کننده با حضور خواهان تشکیل جلسه داده است در این جلسه خواهان دعوی خود را مجدداً تکرار نموده است دادگاه قرار استماع شهادت شهود صادر نموده و در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ وقت رسیدگی تعیین نموده است در این جلسه خواهان دعوی را تکرار نموده و از شهود تحقیق شده است که مضبوط در پرونده است وکیل خوانده مجدداً ادعای مذکور را تکذیب نموده است و اظهار داشته: اظهارات شهود این موضوع را در ذهن متبادر می نماید که نوع ازدواج آن ها موقت بوده است و تقاضا کرده که از عاقد که در قید حیات است تحقیق شود که در تاریخ ۴/۲/۹۱ از عاقد م.ح. تحقیق شده و نام برده اظهار داشته که هیچ عقدی چه دائم یا موقت منعقد ننموده است و سرانجام رأی شماره ۹۹/۹۱ – ۲۳/۲/۹۱ صادر شده این رأی که از شعبه اول دادگاه عمومی  صادر شده است با توجه به اظهارات شهود و شناسنامه فرزندان نام بردگان که خوانده به عنوان پدر آن ها ذکر شده است و اینکه اصل بر زوجیت دائم می باشد دعوی را صحیح دانسته و حکم به اثبات زوجیت نام بردگان از نوع دائم را صادر نموده است آقای ع.د. به وکالت از آقای ق.ک. نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نموده است در لایحه منضم به دادخواست ادعا نموده که عقد فی مابین نام بردگان موقت بوده است و ادعا نموده که در این خصوص دارای شهود است که پس از اقدامات معموله دادنامه مورد فرجامی صادر شده است و در این رأی دادنامه بدوی تأیید شده است محکوم علیه نسبت به این رأی توسط وکیل خود فرجام خواهی نموده است و با تکرار مطالب گذشته و به شرح مذکور در آن و به ادعای اینکه ازدواج فی مابین نامبردگان موقت بوده تقاضای اقدام قانونی را نموده است خانم ف.ب. با تقدیم لایحه جوابیه اظهار داشته حرف های فرجام خواه تکراری است و تقاضای اقدام قانونی را نموده است. پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اجمال دعوی خانم ف.ب.»فرجام خوانده « به طرفیت‎ آقای ق.ک. اثبات زوجیت است که ادعا نموده با سند عادی در ۲۰/۱/۱۳۵۹ به عقد دائم وی درآمده است و دارای دو فرزند مشترک می باشند و در شناسنامه فرزندان آن ها نام پدر، خوانده و نام مادر، مشارالیها »خواهان« می باشد که دادنامه شماره ۹۹/۹۱ – ۲۳/۲/۱۳۹۱ از شعبه اول دادگاه عمومی صادر شده است و در آن حکم به اثبات زوجیت صادر شده است و این رأی برابر دادنامه مورد فرجام با شماره مذکور تأیید شده است نسبت به این رأی فرجام خواهی شده است هیأت شعبه: نظر به موارد ذیل دادنامه مورد فرجامی فاقد اشکال قانونی است ۱- سند عادی ۲۰/۱/۱۳۵۹ که فتوکپی مصدق آن در پرونده موجود است و با توجه به اظهارات طرفین اصالت آن محرز است که این سند دال بر زوجیت نام بردگان است. ۲- خوانده و وکیل وی ازدواج فی مابین را تأیید نموده اند النهایه ادعا شده که نوع ازدواج موقت بوده است با توجه به اینکه در صورت اختلاف در طبیعت نکاح، اصل برنکاح دائم است و فرجام خواه و وکیل وی دلیل اینکه خلاف این اصل را ثابت کند ارائه نداده اند. ۳- مجموعه اظهارات شهود زوجیت مزبور را تأیید نموده است. ۴- مشارالیها دارای سه فرزند مشترک به نام های ر. و ف. و ح. دارند که با توجه به فتوکپی مصدق شناسنامه های نام بردگان والدین آن ها اصحاب دعوی می باشند بنابراین فرجام خواه دلیلی که موجب نقض رأی شود ارائه نداده و دادنامه برابر قانون است مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی با رد دعوی فرجامی رأی فرجام خواسته را ابرام می نماید و پرونده به دادگاه محترم صادرکننده رأی قطعی اعاده می شود.
رییس شعبه ۸ دیوان عالی کشور- مستشار – عضو معاون
عباسیان – اللهیاری-کریم پور نطنزی