تاریخ نظریه : 1396/05/29
شماره نظریه: 7/96/1192

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- چنانچه زوجه مهريه خود را به نرخ روز و بر اساس شاخص بانك مركزي مطالبه نمايد، هزينه دادرسي آن بايد بر اساس مبلغ خواسته (مهريه به نرخ روز) محاسبه و وصول گردد.

2- اولاً با عنایت به بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394، رسیدگی به دعوای مهریه تا نصاب مقرر در بند «الف» این ماده، در صورتی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 نباشد؛ بنابراین، شوراهای مزبور در صورتی صلاحیت رسیدگی به دعوای مارّالذکر را دارند که پرونده طلاق در جریان رسیدگی نباشد. ثانیاً همانگونه که از پاسخ سؤال نخست مشخص است، در دعوای مطالبه مهریه به نرخ روز ملاک و معیار صلاحیت، مهریه به نرخ روز می‌باشد.

مطلب مرتبط :  مطالبه مهر المثل در صورت جهل زن به بطلان نکاح