مطابق ماده 837 قانون مدنی، اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست.

مطلب مرتبط :  آیا می‌دانید ازدواج با بیگانگان چه تشریفاتی دارد؟