عنوان: پذیرش خروج از کشور زوجه در ضمن عقد نکاح، رافع ممنوع الخروجی زوجه

پیام: در صورتی که زوج خروج زوجه از کشور را به صورت شرط ضمن عقد نکاح پذیرفته باشد، ممنوعیت خروج زوجه لغو می¬شود.

شماره دادنامه قطعی :
9109970223001000
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/06/04
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

دادخواست خواهان (س. ن.) به طرفیت 1- آقای (س. ب.) 2- (الف. گ.) به خواسته رفع [و] رضایت خروج از کشور به شرح مندرجات دادخواست تقدیمی است، دادگاه با توجه به مندرجات دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان در دادگاه و اظهارات نماینده حقوقی خوانده ردیف دوم و عدم حضور خوانده ردیف اول و به توضیح اینکه زوج طبق سند نکاحیه شرط خروج از کشور زوجه را به کرات پذیرفته است، فلذا مستنداً به ماده 1119 از قانون مدنی، خواسته خواهان ثابت تشخیص داده شده و به خواهان اجازه داده می¬شود که به دفعات، به خارج از کشور مسافرت نماید. رأی صادره نسبت به خواندۀ ردیف دوم حضوری و نسبت به خوانده ردیف اول، غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این شعبه و ظرف 20 روز قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر می¬باشد.
رئیس شعبۀ 263 دادگاه خانواده تهران – حیدری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (س. ب.) به طرفیت (س. ن.) نسبت به دادنامه شماره 555 مورخه 14/4/91 صادره از شعبۀ 263 دادگاه عمومی خانواده، که به موجب آن دادنامه شماره 145 مورخه 5/2/91 مورد تأیید قرار گرفته و به موجب دادنامه 145 به تجدیدنظرخوانده با توجه به شرط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه اجازه خروج از کشور به کرات داده شد و در نتیجه رضایت وی از خروج که توسط تجدیدنظرخواه اقدام گردیده لغو شده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه، دادنامه تجدید نظر خواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد، لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مذکور تأیید شود. این رأی قطعی است .
رئیس شعبۀ 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران –  مستشار دادگاه
                                                بیگدلی –  آل حبیب
مطلب مرتبط :   نحوه اصلاح اسم والدین مندرج در شناسنامه