تاریخ نظریه : 1398/04/09
شماره نظریه: 7/98/509


استعلام:


آیا پیگیری همزمان خواسته مثلا مهریه از دادگاه و اداره ثبت دارای ایراد قانونی است و در صورت طرح موضوع در اداره ثبت و جریان داشتن دادخواست چه تصمیم قضایی موجه به نظر می‌رسد؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مفهوم بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند ب ماده 113 یاد شده، امکان طرح دعوای مطالبه موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع صادر شود.

مطلب مرتبط :  مدلول اسناد رسمی لازم‌الاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاه‌ لازم‌الاجرا می‌باشند