طبق قانون مدنی زن می تواند در موارد زیر از دادگاه درخواست طلاق نماید:
اول، غیبت شوهر بیش از ۴ سال موضوع ماده ۱۰۲۹
دوم، در صورتی که زن وکالت در طلاق داشته باشد. موضوع ماده ۱۱۱۹
سوم، خودداری یا عجز شوهر از پرداختن نفقه. موضوع ماده ۱۱۲۹
چهارم، عسر و حرج زوجه. موضوع ماده 1130

نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجه

چهار موردی که زن بر مبنای آنها می‌تواند درخواست طلاق کند ۱۱

مطلب مرتبط :  وکالت زن در طلاق