عنوان: کتک زدن کودک توسط والدین به جهت مسائل آموزشی و تربیتی

پیام: کتک زدن کودک توسط والدین به جهت مسائل آموزشی و تربیتی، متعارف بوده و مصداق بزه عدم رعایت سلامت و بهداشت روحی و روانی کودک نیست.


مستندات: بند ث ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۰۰۶
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۷/۱۵
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

 در خصوص اتهام س. س.ل. ، فرزند س. ، ۳۹ ساله، اهل و ساکن تهران، مبنی بر عدم رعایت عمدی سلامت و بهداشت روحی و روانی فرزندش و ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به وی، با عنایت به اقرار وی، شکایت شاکیه خصوصی، گواهی پزشکی قانونی، گزارش کارشناس مددکاری سازمان بهزیستی، گزارش مرجع انتظامی و سایر اوراق و محتویات پرونده مستنداً به بند الف ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات و ماده ۴ قانون حمایت کودکان و نوجوانان بابت کبودی سمت چپ صورت به پرداخت سه هزارم دیه کامل در حق شاکی خصوصی و پرداخت هفت میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است./ق
رئیس شعبه ۱۱۸۸ دادگاه عمومی تهران- ویژه رسیدگی به جرائم اطفال-جعفری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.پ. نسبت به دادنامه شماره۸۰۰۸۲۲-۹۲مورخ ۲۰/۱۲/۹۲ در پرونده کلاسه۲۰۰۵۵۹-۹۲ صادره از شعبه۱۱۸۸ دادگاه عمومی ویژه رسیدگی به جرائم اطفال تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام عدم رعایت عمدی سلامت و بهداشت روحی و روانی و ایراد ضرب عمدی فرزندش سیدمحمدعرفان س.ل. موضوع شکایت خانم ف. وثوقی وحدت و با احراز بزهکاری و به استناد ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی و ماده۴ قانون حمایت کودکان و نوجوانان از حیث کبودی سمت چپ صورت به پرداخت سه هزارم دیه کامل در حق شاکی و پرداخت هفت میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است نظر به دفاعیات تجدیدنظرخواه دایر بر اینکه دارای عاطفه پدری است و به خاطر اینکه فرزندش دروغ نگوید و به منظور تأدیب وی یک سیلی به وی زده است و از سوی دیگر اظهارات سید م.ع.  به نقل از کارشناس درص۱۳ پرونده دلالت دارد که کتک خوردن وی به لحاظ آموزش درسی بوده است و عنایتاٌ به اینکه اقدامات والدین درزمانی جرم و قابل مجازات است که از مصادیق کودک آزاری و شکنجه جسمی و روحی کودک باشد و اما اقدامات متعارف والدین نسبت به کودکان خود به منظور تأدیب یا حفاظت از آن ها شرعاٌ و قانوناً جرم و قابل مجازات نمی باشد و ماده ۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان این اقدامات را از شمول قانون مذکور مستثنی کرده است و به نظر این دادگاه اقدام تجدیدنظرخواه به شرح توصیف شده از مصادیق بندث ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲و ماده۱۱۷۹ قانون مدنی است لهذا دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش تشخیص داده و به استناد بند یک قسمت ب ماده ۲۵۷ از قانون آئین دادرسی کیفری و بند الف ماده ۱۷۷ این قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر برائت تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی به علت فقد رکن مادی و معنوی بزه صادر و اعلام می نماید رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
منصوری – جعفری شهنی