‌قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۲/۰۶/۳۰ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۷۴/۰۹/۲۶

ماده واحده – مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده کلی، جانباز آزاده ازکارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دستگاه‌های‌موضوع ماده ۱ قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و … مصوب ۱۳۶۱.۱۱.۲۵ مجلس شورای اسلامی و‌نیروهای مسلح با پیش‌بینی پستها یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیلات مربوط همطراز با مشاغل قبلی آنان به منزله مستخدمین شاغل تلقی و تابع‌مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوق‌العاده شغل، مزایای شغل یا مزایای مستمر و‌همچنین افزایش سنواتی و ارتقاء گروه و سایر عناوین مشابه همانند مستخدمین شاغل با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاه‌های ذیربط با‌آنان رفتار خواهد شد و بر اساس مقررات استخدامی ذیربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری مربوط بهره‌مند‌خواهند شد.

تبصره ۱ (اصلاحی مصوب ۱۳۷۴/۲/۲۴) – برای آندسته از شهداء و جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی و مفقودالاثر که مستخدم دولت نبوده و شهید یا مفقود یا جانباز یا آزاده‌ازکارافتاده شده‌اند با توجه به میزان تحصیلات و تخصص آن‌ها حسب مورد از طرف بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان با تنفیذ‌مقام معظم رهبری و ستاد آزادگان از محل کمک دولت به بنیاد شهید حقوق و مزایای همطراز نظام هماهنگ پرداخت تعیین و پرداخت خواهد شد.

‌تبصره ۲ – حقوق موضوع این قانون به آزاده و یا جانباز ازکارافتاده کلی و عائله شهید و یا مفقودالاثر موضوع ماده ۷ قانون برقراری حقوق وظیفه‌ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهداء … مصوب ۱۳۶۱.۱۱.۲۵ و تبصره ذیل آن پرداخت خواهد شد.

‌تبصره ۳ – چنانچه وراث اناث تحت تکفل شهید شوهر اختیار کرده و یا همسر ایشان فوت نموده باشد و ضرورت طلاق مورد تأیید بنیاد شهید انقلاب اسلامی باشد و یا فوت همسر به شرط نداشتن حقوق و مستمری مجدداً حقوق آنها برقرار و پرداخت می‌گردد. (اصلاحی)

‌تبصره ۴ – بنیاد شهید موظف است آن دسته از شهدایی را که دارای بیش از یک همسر دائم بوده و شرایط استفاده از حقوق مربوط را داشته باشند به‌ازاء هر یک از همسران و فرزندان حسب ضوابط مربوط حقوقی علاوه بر حقوق وظیفه مقرر از محل اعتبار خود تعیین و پرداخت نماید.

تبصره ۵ – برقراری حقوق برای افراد موضوع تبصره یک این قانون مستلزم تشخیص بنیاد شهید انقلاب اسلامی و مبناء و مبدأ پرداخت حقوق از کارافتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ صدور رأی از کارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد است.

تبصره ۶ (اصلاحی مصوب ۱۳۷۴/۹/۲۶) –

‌الف – حقوق و مزایای حالت اشتغال بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ‌ تحمیلی اعم از لشکری و کشوری توسط دستگاه ذیربط تعیین و حسب مورد از سوی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب ‌اسلامی پرداخت خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه مکلف است با هماهنگی بنیادهای مذکور اعتبار مورد نیاز این قانون را در بودجه سالانه پیش‌بینی‌ و به حساب آنان منظور نماید.

ب – سازمان برنامه و بودجه مکلف است مطالبات معوقه مشمولین فوق‌الذکر را از اعتبار دستگاههای ذیربط کسر و حسب مورد به اعتبار بنیاد شهید‌ انقلاب اسلامی و بیناد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی اضافه نماید.

ج – سازمان تامین اجتماعی موظف است اعتبارات مربوط به مستمری فوت موضوع قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه‌شدگانی که بعلت ‌همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا می‌شوند مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۶۰ را در اختیار بنیاد شهید انقلاب اسلامی قرار دهد.

‌تبصره ۷ – از تاریخ تصویب این قانون مستخدمین رسمی ایثارگر (‌آزادگان – جانبازان – رزمندگان – افراد خانواده شهداء – مفقودین) در‌دستگاه‌های دولتی، مشمول قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶.۱۰.۲۷ نخواهند بود.

‌تبصره ۸ – منظور از ایثارگران، افراد موضوع قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده شهداء و … مصوب ۱۳۶۷.۱۰.۷ می‌باشد.

‌تبصره ۹ – آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه‌و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز سه شنبه سی‌ام شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ ۱۳۷۲.۷.۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.