تاریخ نظریه : 1398/09/26
شماره نظریه: 7/98/1462
استعلام:
احتراما آیا امتیاز مقرر در ماده 12 قانون حمایت خانواده مبنی بر طرح دعوی از طرف زوجه در محل اقامت خود قابل تسری به ورثه ایشان زوجه می‌باشد یا خیر؟ به عنوان مثال با فوت زوجه ورثه وی در محل اقامت خود مبادرت به اقامه دعوی مطالبه مهریه به طرفیت زوج نمایند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

امتیاز مقرر در ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 مشعر بر اجازه طرح دعوا توسط زوجه در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین در دادگاه محل سکونت زوجه، (به جز مطالبه مهریه غیرمنقول)، استثنایی وارد بر اصل طرح دعوا در محل اقامت خوانده (موضوع ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379) است؛ لذا در تفسیر این ماده باید به قدر متیقن اکتفا نمود؛ بنابراین دعوای «ورثه زوجه»  برای مطالبه مهریه به طرفیت زوج، مشمول امتیاز مندرج در ماده قانونی مذکور نمی گردد.

مطلب مرتبط :  صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی مربوط به خانواده تا سقف 20 میلیون تومان