تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۴۰۲


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 

در فرضي كه زوجه به موجب سند رسمي وكالت در مطلقه نمودن خويش را با كليه اختيارات اخذ نموده است، از آن­جا که وفق ماده ۳۳ قانون آیين دادرسي دادگاه­هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ۱۳۷۹، وكيل حاضر در دادگاه بايد داراي شرايطي باشد كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاه مقررگرديده و از حيث اصول دادرسي نیز يك شخص نمي­تواند هم طرح ­كننده دعوي و هم در قبال آن پاسخگو باشد، لذا در صورتي كه در وكالتنامه مورد نظر، وكالت با حق توكيل به غير باشد، زوجه با تفويض وكالت اعطايي از سوي زوج به وكيل دادگستري براي قرار گرفتن در جايگاه خوانده، مي­تواند مبادرت به تقديم دادخواست طلاق نمايد. شایان ذکر است مواردی که جزو اصول دادرسی است، منصرف از ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ می­باشد.