تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۸/۲۵
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۱۰۳
استعلام:
خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود خواهشمند است با اولویت بخشیدن به موضوع در ارسال پاسخ تسریع شود. با توجه به اینکه در سنوات اخیر مرسوم شده حسب توافق خانواده زوجین بعضی وسایل زندگی مشترک توسط زوج تهیه و خریداری می‌شود لیکن وسایل مذکور در لیست فهرست جهیزیه زوجه آن را امضاء نموده درج می‌شوند وقتی که زوجه دعوای استرداد جهیزیه مطرح می‌نماید در حالی که اقرار دارد وسایل مذکور توسط زوج تهیه شده لیکن بیان می‌دارد بابت شیربها می‌باشد محاکم نیز رویه واحدی در خصوص مالکیت وسایل فوق الذکر ندارند؟ وسایل مندرج در لیست جهیزیه زوجه که توسط زوج امضاء شده متعلق به کدام یک از زوجین می‌باشد./ع


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

جهیزیه عرفاً متعلق به زوجه است و لذا زوج نمی‌تواند مدعی مالکیت اجناسی شود که در سیاهه جهیزیه آمده است؛ مگر آن‌که با ادله دیگری خلاف آن را اثبات کند که تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است./